Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΣΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΗΛ: 2231351275 FAX: 2231035941

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στην κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, στην εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής, καθώς και στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στον τομέα της φυτικής και της ζωικής παραγωγής αντίστοιχα, σε συνδυασμό με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργείων και εφαρμόζει τις εθνικές πολιτικές στα θέματα της αρμοδιότητάς της σύμφωνα με τις οδηγίες τους, συνεργάζεται, επικοινωνεί και παρέχει πληροφορίες στους δήμους της περιοχής της περιφέρειας για τα θέματα της αρμοδιότητάς της και παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες, που ασκούν αρμοδιότητες γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΗΛ:2231353170 FAX:2231022374

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Προγραμματισμού  Φλώρος Νικόλαος  2231353173  2231022374
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής
Τμήμα Αλιείας Τσάμης Ευάγγελος (Αναπλ.) 2231354310

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στη μέριμνα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου σε όλη την Περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων, τη λήψη αποφάσεων για ασθένειες ζώων που μπορεί να έχουν επιδημικό χαρακτήρα, καθώς και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΗΛ:.2231026793 FAX:2231026897

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Υγείας των Ζώων Χριστοπούλου Κωνσταντία (Αναπλ. Προϊστ.) 2231352511
Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας Κίττα Ελένη 2231026793 2231026897
Τμήμα Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων Νεοφωτίστου Παναγιώτα 2231026793 2231026897

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονταιι στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μυλωνάς Νικόλαος
ΤΗΛ:
22613 50153 FAX: 22613 50187

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Τασούλας Ιωάννης 2261350163
Τμήμα Κτηνιατρικής Χατζηβασιλείου Μιχαήλ 2261352100 2261352108
Τμήμα Αλιείας
Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού Σκλαβούνος Γεώργιος 2261350348 2261350350
Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων Θήβας Μήτσης Αντώνιος 2262027731 2262027731

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονταιι στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΟΥΣΗΣ – ΒΟΓΓΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΗΛ: 2221353595 FAX: 2221036053

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Σταυροπούλου Άννα 2221353910 2221036094
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Λαγού Ερασμία 2221353905 2221036095
Τμήμα Κτηνιατρικής 2221353544 2221036053
Τμήμα Αλιείας Παπανικολάου Σοφία 2221353945 2221036093
Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού Πίσχινας Αναστάσιος 2221353940 2221036095
Τμήμα Κτηνιατρικής Αλιβερίου Δροσάτος Μόδεστος 2223022493 2223022493
Τμήμα Κτηνιατρικής Ιστιαίας Πετράκος Κωνσταντίνος 2226052412 2226052412
Γραφείο Κτηνιατρικής Καρύστου
Τμήμα Κτηνιατρικής Ψαχνών Στέκας Γεώργιος 2228022698 2228022698
Γραφείο Κτηνιατρικής Λίμνης
Τμήμα Κτηνιατρικής Χαλκίδας
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Αλιβερίου
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Ιστιαίας Καλομοίρης Νικόλαος 2227031459
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καρύστου
Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Λίμνης

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονταιι στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Σαραφιανός Αντώνιος
ΤΗΛ: 2237080258 FAX: 2237080258

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου  Κατσίνης Νικόλαος  2237080250,2237080253,2237080255   2237080255
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής  Κατσίνης Νικόλαος  2237080248,2237080249,2237080250,2237080255, 2237080257   2237080248,2237080255
Τμήμα Κτηνιατρικής  Αποστολίδου Ελένη  2237022301,2237080259,22370780260(Αγροτικό Κτηνιατρείο Καρπενησίου))  2237080260          (Αγροτικό Κτηνιατρείο Καρπενησίου)
Τμήμα Αλιείας  Κατσίνης Νικόλαος  2237080250
Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού  Τριανταφυλίδη Αγγελική  2237080252

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονταιι στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ:2231353151 FAX:2231353154

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Τζίγκα – Φινέ Γεωργία 2231353174  2231353170
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Κτενάς Παναγιώτης 2231353177
Τμήμα Κτηνιατρικής Χριστοπούλου Κωνσταντία 2231352511  2231352520
Τμήμα Αλιείας Τσάμης Ευάγγελος 2231354310
Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού Κουμπάρου Γεωργία 2231353135
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Αταλάντης Καζάνας Ιωάννης 2233351416
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Δομοκού Στεργιανός Γεώργιος 2232022246
Τμήμα Κτηνιατρικής Αταλάντης Αδάμ Δημήτριος 2233022351
Τμήμα Κτηνιατρικής Δομοκού Κωνσταντινίδης Αθανάσιος 2232022227
Τμήμα Κτηνιατρικής Στυλίδος Τσιγκόλης Χαράλαμπος 2238022787

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονταιι στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Δημήτρης Γκούλτας
ΤΗΛ: 22653-50546 FAX: 22653-50550

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Νίκος Αράχωβας 22653-50551 22653-50550
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Νίκος Σιδηρόπουλος 22653-50547 22653-50550
Τμήμα Κτηνιατρικής Ανδρέας Σάββα 22653-52410 22650-28715
Τμήμα Αλιείας Πέτρος Μιχαλάκης 22653-50549 22653-50550
Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού

Σχολιάστε