Φάκελος Τροποποίησης της υπ. αρ. πρωτ.οικ. 201433/27.08.2012 (ΑΔΑ: Β4ΙΖΟ-4Θ6) Υ.Α Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 156 MW και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 21 MW, 21 MW, 30 MW, 30 MW, 12 MW και 27 MW στις θέσεις ΄΄Βίος – Καλαμάκι – Μπάθριζα, Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα – Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα – Αντιάς, Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη – Βρανούλι΄΄ αντίστοιχα και των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ – ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 15 MW στη θέση ΄΄ Αηδόνι ΄΄ του Δήμου Καρυστίας, Νομού Ευβοίας καθώς και η διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 ΚV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. με αρ. πρωτ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/60036/1739/12-09-2018(ΑΔΑ: 6ΞΜΣ4653Π8-ΠΔΚ).

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 2020 ΑΙΟΛΙΚΑ ΚΑΡΥΣΤΟ

Σχολιάστε