Φάκελος Τροποποίησης της αρ. 3903/217697/2018 115803/11305/09/01-02-2010 αποφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ,για την ίδρυση πλωτής μονάδας πάχυνσης 10 στρεμμάτων ,στη θέση <<<<’Ορμος Ξυδίας >> ,Δ.Ε. Τολοφώνας του Δήμου Δωρίδος Νομού Φωκίδας που προέρχεται από μερική διάσπαση και μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας 52 στρεμμάτων ,στη θέση <<Όρμος Βαθειά Λούζα >. Δ.Ε. Τολοφώνας του Δήμου Δωρίδας Νομού Φωκίδας και αδειοδότηση συνοδών χερσαίων υποδομών ,της εταιρείας <<ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε>

ΟΡΜΟΣ ΞΥΔΙΑΣ ΝΗΡΕΥΣ-ΑΚΡ

Σχολιάστε