Φάκελος Ανανέωσης της υπ’ αρ. πρωτ. Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ 143445/27.05.2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 210198/23.02.2012 Απόφαση και ισχύει, για την λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 147,762 MW (ονομαστικής θερμικής ισχύος 425,35 MW) της εταιρείας ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε., που λειτουργεί στη θέση Χαραϊντίνι Θηβών του Ν. Βοιωτίας.

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΕΩΣΗΣ-ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ-ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε