Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή

Σύσταση
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συστήθηκε στις 18 Μαρτίου 2008 με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 και υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
 
Σκοπός & αντικείμενο
Κύριος σκοπός της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι η διαχείριση δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» που της εκχωρούνται με Υπουργικές Αποφάσεις και υλοποιούνται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Παράλληλα φροντίζει για το κλείσιμο του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας της περιόδου 2000-2006.
 Ακόμα, είναι αρμόδια για τη διαχείριση συγκεκριμένων δράσεων που της εκχωρούνται στο πλαίσιο λοιπών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 
Αρμοδιότητες
Οι αρμοδιότητες της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής περιγράφονται αναλυτικά στο Ν. 3614/2007. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της κάθε Μονάδας της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής περιγράφονται αναλυτικά στην ΚΥΑ σύστασης της υπηρεσίας.

Επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.

Σχολιάστε