∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΖΩ∆ΟΥΣ ∆ΕΡΜΑΤΙΤΙ∆ΑΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ»

Πατήστε εδω για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο