Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή του άρθρου 3 – 10 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ,158 Β/03-02-2012