Έκθεση Αυτοψίας στις Εγκαταστάσεις του φορέα “ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011  πραγματοποίησε αυτοψία στις Εγκαταστάσεις του φορέα  “ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.” και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας.Πληροφορίες κ. Δ. Αρδίζογλου τηλ: 2221353441.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο