Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης και πίνακα κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για τη Δράση 3.γ.1.1 «Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3.γ.1.1_ΨΡΟ37ΛΗ-ΣΑΗ

Σχολιάστε