Δωρεάν διανομή τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα

Στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να υλοποιήσουν το πρόγραμμα δωρεά διανομής τροφίμων οι ενδιαφερόμενοι φορείς από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με…

τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο τηλέφωνο  2265350549 – Fax 2265350550

Ως φορείς υλοποίησης ορίζονται:

1.    Φιλανθρωπικά Ιδρύματα ή Φιλανθρωπικοί σύλλογοι που είτε σιτίζουν είτε φιλοξενούν είτε περιθάλπουν άπορα άτομα.
2.    Ιερές Μητροπόλεις για την άσκηση του φιλανθρωπικού τους έργου.
3.    Σύλλογοι παλιννοστούντων.
4.    Σύλλογοι πολυτέκνων αναγνωρισμένων από την Α.Σ.Π.Ε.
5.    Σύλλογοι τριτέκνων.
6.    Σύλλογοι μονογονεικών οικογενειών.
7.    Σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες, χρονίως πασχόντων, ψυχικά πασχόντων.
8.    Σύλλογοι αθίγγανων.
9.    Δήμοι, Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις τους:
α)  για μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
β) για μόνιμους κατοίκους περιοχών που επλήγησαν από
    θεομηνίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές.
γ)  Στις περιπτώσεις όπου λειτουργούν οργανωμένα συσσίτια
     απόρων.
   10.  Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο) που υλοποιούν
          προγράμματα σίτισης απόρων ατόμων.
Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στην Κ.Υ.Α 22830/05-04-2011 (ΦΕΚ 660/20-04-2011 τ.β΄).
      

                                                                                                      Η Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας

                                                                                                                  Παναγιώτα Γαζή