Διενέργεια διαγ/σμού για τη μεταφορά μαθητών Πρωτ/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης νομού Εύβοιας με μισθωμένα Μικρά – Μεγάλα Λεωφορεία και ΤΑΞΙ με διαπραγμάτευση για έντεκα (11) νέα δρομολόγια του Δήμου Χαλκιδέων και δέκα τρία (13) Άγονα Δρομολόγια του Νομού

Διενέργεια διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Εύβοιας με μισθωμένα. Μικρά – Μεγάλα Λεωφορεία και ΤΑΞΙ κατόπιν διαπραγμάτευσης για έντεκα (11) νέα δρομολόγια Σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκίδέων καθώς και για δέκα τρία (13) άγονα δρομολόγια σχολικών μονάδων του νομού.

Τέταρτη ανάρτηση 20-12-2013

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τους μειοδότες του διαγωνισμού της 18-12-2013 και της 20-12-2013

Τρίτη ανάρτηση 19-12-2013

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα άγονα δρομολόγια σχολικών μονάδων του νομού Εύβοιας που προέκυψαν από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού στις 18-12-2013

Δεύτερη ανάρτηση 17-12-2013

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Ορθή Επανάληψη των Έντεκα (11) Νέων Δρομολογίων του Δήμου Χαλκιδέων

Αρχική ανάρτηση 16-12-2013

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πίνακας Έντεκα (11) Νέων Δρομολογίων σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων

Πίνακας Δέκα Τριών (13) Άγονων Δρομολογίων σχολικών μονάδων του Νομού Εύβοιας

Σχολιάστε