Δ.Τ.Ε. Π.Σ.Ε. : Aπόφαση αναβολής διεξαγωγής του διαγωνισμού, για το έργο ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ΄΄

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑ-ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ-ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-6ΠΘ17ΛΗ-ΘΧΝ