Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων ( Σ.Δ.Α.) λατομείου μαρμάρων της εταιρείας ΄΄ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΕ ΄΄εκτάσεως 23.283 τ.μ.,στη θέση ΄΄ ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΄΄ Τ.Κ. Πετριών του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων ( Σ.Δ.Α.)λατομείου σχιστολιθικών πλακών του εκμεταλλευτή ΄΄ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ Χ. ΧΑΡΙΛΑΟ ΄΄, εκτάσεως 16.100,00 τ.μ., στη θέση ΄΄ ΛΑΚΩΜΑ ΄΄της Τ.Κ. Καστανιάς, Δ.Ε. Προυσού, του Δήμου Καρπενησίου , Ν. Ευρυτανίας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Φάκελος Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων Βιομηχανίας παραγωγής ασφαλτομίγματος της ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ στη θέση ΄΄ ΧΑΛΚΟ ΄΄ Δήμου Θηβών Ν. Βοιωτίας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Φάκελος Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων Βιομηχανίας επεξεργασίας τομάτας της ΚΩΠΑΙΣ ΑΒΕΕ ΣΤΗ ΘΈΣΗ ΄΄ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΄΄ Δήμου Αλιάρτου Ν. Βοιωτίας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε στη θέση ΄΄ ΠΡΑΣΙΝΟ ΄΄ με Κ.Α. ΄΄ 3006077 ΄΄του Δήμου Κύμης Αλιβερίου

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Φάκελος Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων λατομείου μαρμάρων της Δ.& Δ.ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΟΕ στη θέση «ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ», ΔΕ Θίσβης Δήμου Θηβών Ν. Βοιωτίας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων σχιστολιθικών πλακών του εκμεταλλευτή ΄΄ KOΥΤΡΟΥΜΠΑ Χ. ΧΑΡΙΛΑΟ ΄΄, εκτάσεως 16.100,00 τ.μ., στη θέση ΄΄ ΛΑΚΩΜΑ ΄΄ της Τ.Κ. καστανιάς, Δ.Ε. Προυσού του Δήμου Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο