Αυτοτελείς Υπηρεσίες

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι αρμόδια ιδίως για τη νομική υποστήριξη της Περιφέρειας στις κάθε μορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και για τη νομική καθοδήγηση των οργάνων και υπηρεσιών αυτής με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές. Ειδικότερα, στη Νομική Υπηρεσία υπάγονται οι εξής αρμοδιότητες:
α. Η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για τη νομική υποστήριξη της Περιφέρειας.

β. Η διατύπωση προτάσεων επί νομικών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία της Περιφέρειας.

γ. Η γνωμοδότηση επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτή από τον περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες ή τους γενικούς διευθυντές, στο πλαίσιο των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων τους.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ………
ΤΗΛ:………………….. FAX:…………

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Βοιωτίας
Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας Θαλασσινού Ελένη 2221353749 2221036076
Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Ευρυτανίας
Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Φωκίδας

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγονται οι αρμοδιότητες που ασκεί η Περιφέρεια στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως:
α. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της εδαφικής της περιφέρειας.

β. Η ευθύνη για την εφαρμογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το σκέλος που τα οικεία προγράμματα, μέτρα και δράσεις εφαρμόζονται σε επίπεδο περιφέρειας.

γ. Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας από τη Διυπουργική Επιτροπή.

δ. Η υποβολή εισήγησης στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών.

ε. Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης.

στ. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η διάθεση και ο συντονισμός της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση αυτή.

ζ. Ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας, καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.

η. Η έκδοση απόφασης για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και κινητών και ακινήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42).

θ. Η συμμετοχή στην εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων, στο σχεδιασμό και στη μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και καταστολή τους.

ι. Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών.

ια. Η συμμετοχή στο συντονισμό και στην αξιοποίηση των εναέριων και επίγειων μέσων, στο πλαίσιο συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, για τη δασοπυρόσβεση.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ………
ΤΗΛ:…………….. FAX:……………

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας  2261350199  2261089054
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Εύβοιας Τσιμπλής Κωνσταντίνος

2221020000,

2221353513

2221036050
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ευρυτανίας
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φθιώτιδας
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας Δασκαλόπουλος Κων/νος 2265350655 2265028738

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

To Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδιο ιδίως για τον έλεγχο της διοικητικής δράσης όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας, ώστε να προλαμβάνονται και να αποκαθίστανται διοικητικές και οργανωτικές δυσλειτουργίες και για τη διερεύνηση καταγγελιών πολιτών. Το Τμήμα υποχρεούται να υποβάλλει ανά τρίμηνο αναλυτική έκθεση στον περιφερειάρχη για κάθε οργανική μονάδα ξεχωριστά.
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ: ………
ΤΗΛ:……….. FAX:……………

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΜ – ΠΣΕΑ

Το Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ – ΠΣΕΑ κατά το μέρος που αφορά τη διαμόρφωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές του, διέπεται από τις κείμενες κάθε φορά ειδικές διατάξεις. Ειδικότερα στις αρμοδιότητες του τμήματος υπάγονται ιδίως:
α. Η σχεδίαση και ο προγραμματισμός που αναφέρεται στην οργάνωση, προπαρασκευή και κινητοποίηση των Πολιτικών Δυνάμεων, προς επιβίωση στον πόλεμο ή την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην ειρήνη και συμβολή αυτών στην Εθνική Άμυνα, η οποία εξασφαλίζεται δια της Πολιτικής Κινητοποίησης και της Πολιτικής Άμυνας.

β. Η εισήγηση για τις ενδεδειγμένες μεθόδους χειρισμού θεμάτων και μέτρων της πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης.

γ. Ο συντονισμός και η κατεύθυνση των ενεργειών όλων γενικώς των υπηρεσιών της Περιφέρειας για την επίτευξη των επιταγών της σχεδίασης έκτακτης ανάγκης.

δ. Η συγκρότηση μικτών επιτροπών και ομάδων εργασίας με συμμετοχή αξιωματικών των σωμάτων ασφαλείας για τη μελέτη και τον προγραμματισμό διαφόρων θεμάτων, που έχουν σχέση με την πολιτική σχεδίαση έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση κήρυξης πολιτικής κινητοποίησης.

ε. Η έκδοση ατομικών προσκλήσεων σε περίπτωση πολιτικής επιστράτευσης.
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ:
ΤΗΛ:………… FAX: ……………

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ Π.Ε. Βοιωτίας
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ Π.Ε. Εύβοιας Μητροκώτσας Αντώνιος

2221082704,

2221353514

2221025685
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ Π.Ε. Ευρυτανίας
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ Π.Ε. Φωκίδας Κατραμάτος Ηλίας 2265350642 2265028738

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδιο ιδίως για την πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, αλλά και των μέσων ενημέρωσης εθνικής εμβέλειας. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες του γραφείου υπάγονται:

α. Η δημοσιογραφική κάλυψη γεγονότων γενικού ενδιαφέροντος για ενημέρωση της κοινής γνώμης.

β. Η ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης για ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας.

γ. Η μέριμνα για την επαφή του Περιφερειάρχη και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτόν με τα μέσα ενημέρωσης.

δ. Η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε δημοσιογράφους.

ε. Η τέλεση εκδηλώσεων που αφορούν σε εθνικές εορτές πανελλήνιας και τοπικής σημασίας και η κατάρτιση σχετικού προγράμματος.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ:
ΤΗΛ:………… FAX: ……………

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και κοινωνικής Μέριμνας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΣΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΗΛ: 2231351275 FAX: 2231035941
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ανάγονται ιδίως στη διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, τοπικού, παγκόσμιου, μετακινούμενου και μη, μέσω πολυτομεακών συνεργασιών και πρακτικών που αποσκοπούν στην προάσπιση και προαγωγή της υγείας και της ευεξίας του ατόμου, ώστε να είναι ικανό να αναπτύξει τον έλεγχο πάνω στην υγεία του και να τη βελτιώσει, στον εκσυγχρονισμό, τον έλεγχο και την προστασία των επαγγελμάτων και των υπηρεσιών υγείας, με σαφή προσανατολισμό την ποιότητα ζωής ασθενών και μη και με βάση τις ανάγκες ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και στην προστασία και προαγωγή της υγείας με την ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής υγείας, πρόληψης και προαγωγής της υγείας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΤΗΛ:2231352827 FAX:2231352818

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας                        
Δημόσιας Υγιεινής
Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας ασκεί ιδίως αρμοδιότητες προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν την οικογένεια, το παιδί, τους ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, καθώς και αρμοδιότητες που ανάγονται στην κοινωνική και οικονομική στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, στη διεξαγωγή ερευνών για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της κοινωνίας και τέλος σε θέματα που αφορούν την ενίσχυση και την προαγωγή του αθλητισμού και του πολιτισμού.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΦΛΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΗΛ: 2231352825 FAX:2231067809

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Κοινωνικής Αρωγής Τσιάκα Ελισσάβετ 2231352819
Κοινωνικών Υπηρεσιών Κοντογιάννη Παναγιώτα 2231352826
Κοινωνικής Εργασίας
Αθλητισμού και Πολιτισμού

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ανάγονται ιδίως στη διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, στην εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο, την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας, την έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων, τη λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής, την επιβολή κυρώσεων, την έκδοση γνωματεύσεων για τη χορήγηση αδειών όλων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και στην εξασφάλιση της υγιεινής του περιβάλλοντος σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καϊτατζή Σοφία
ΤΗΛ:
22613 50133 FAX:22613 50146

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Περιβαλλοντικής υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου 22613 50132
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 22613 50149
Φαρμάκων και Φαρμακείων 22613 50135

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ανάγονται ιδίως στη διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, στην εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο, την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας, την έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων, τη λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής, την επιβολή κυρώσεων, την έκδοση γνωματεύσεων για τη χορήγηση αδειών όλων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και στην εξασφάλιση της υγιεινής του περιβάλλοντος σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΛΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΗΛ: 2221353700 FAX: 2221036077

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Περιβαλλοντικής υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νικολακάκη Ελένη 2221353747
Φαρμάκων και Φαρμακείων

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ανάγονται ιδίως στη διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, στην εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο, την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας, την έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων, τη λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής, την επιβολή κυρώσεων, την έκδοση γνωματεύσεων για τη χορήγηση αδειών όλων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και στην εξασφάλιση της υγιεινής του περιβάλλοντος σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΥΛΟΥΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΤΗΛ: 2237080237 FAX: 2237080419

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Περιβαλλοντικής υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου 2237089060
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2237080236,2237080992
Φαρμάκων και Φαρμακείων 2237080236,2237080992

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, ανάγονται ιδίως στη διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, στην εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο, την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας, την έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων, τη λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής, την επιβολή κυρώσεων, την έκδοση γνωματεύσεων για τη χορήγηση αδειών όλων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και στην εξασφάλιση της υγιεινής του περιβάλλοντος σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΛΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΗΛ: 2231352807 FAX: 2231352818

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Περιβαλλοντικής υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Καναούτης Ιωάννης 2231352806
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τσιλίκα Βασιλική 2231352808 2231352818
Φαρμάκων και Φαρμακείων

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, ανάγονται ιδίως στη διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, στην εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο, την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας, την έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων, τη λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής, την επιβολή κυρώσεων, την έκδοση γνωματεύσεων για τη χορήγηση αδειών όλων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και στην εξασφάλιση της υγιεινής του περιβάλλοντος σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Σοφία Αθανασοπούλου
ΤΗΛ: 22653-50530 FAX: 22653-50535

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Περιβαλλοντικής υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Σοφία Αθανασοπούλου 22653-50530 22653-50535
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ειρήνη Μαυρομάτη 22653-50532 22653-50535
Φαρμάκων και Φαρμακείων Χαρίκλεια Κατσαρέλη 22653-50533 22653-50535

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναιαρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΗΛ: 2231353355 FAX: 2231052034
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανάγονται ιδίως στην εξασφάλιση της διαφάνειας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του φορέα και των περιφερειακών υπηρεσιών του, τη διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Περιφέρειας με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων της Διοίκησης και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών της.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛ:22313-53302  FAX:22313-53330

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Διαφάνειας
Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων φορέα
Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων Αποστολόπουλος Γέωργιος 2231353320 2231353330
Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη
Πληροφορικής ΠΕ Βοιωτίας Στεφανίδης Ιωάννης 22613 50269 22613 50267
Πληροφορικής ΠΕ Εύβοιας Ζάχος Ηρακλής 2221353995 2221036086
Πληροφορικής ΠΕ Ευρυτανίας Καραθάνος Ιωάννης 2237350713 2237350715
Πληροφορικής ΠΕ Φωκίδας Σαλαμούρας Ευάγγελος 22653-50511 22653-50519

 

Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη ανάγονται ιδίως στο σχεδιασμό και το συντονισμό δράσεων για το σύνολο των υπηρεσιών της Περιφέρειας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και στην εισήγηση οργανωτικών μέτρων που είναι αναγκαία για τη βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Στα καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι η επιτόπια παρακολούθηση όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας και η κατάθεση αναλυτικής έκθεσης ανά τρεις μήνες στον περιφερειάρχη, για κάθε μία υπηρεσία της Περιφέρειας με αντίστοιχες προτάσεις βελτίωσης.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ………
ΤΗΛ:…………….. FAX:……………

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συντονισμού
Σχεδιασμού

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης ανάγονται ιδίως στη διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας, στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών αυτών για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους, στην επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, στη διαχείριση όλων των θεμάτων διοίκησης προσωπικού, καθώς και στα θέματα σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών και τέλος στην εύρυθμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
ΑΝ/ΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:  ΣΦΗΚΑ ΦΩΤΟΥΛΑ
ΤΗΛ:2231353339 FAX:2231052034

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Προσωπικού Παπαευσταθίου Φώτης 2231353351
Συλλογικών Οργάνων Σφήκα Φωτούλα 2231353339
Γραμματείας Λεμψέογλου Γρηγόρης 2231353324

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού ανάγονται ιδίως η συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης. Η Διεύθυνση Οικονομικού έχει επίσης αρμοδιότητα την καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, την πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και τη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού και της αντιμισθίας των αιρετών εκπροσώπων, την κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών και την τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων καιστοιχείων.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΟΛΛΙΛΗ ΒΑΙΑ
ΤΗΛ:2231353300 FAX:
2231353353

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρησης Ντερέκας Βασίλειος 2231353312
Ταμειακής Υπηρεσίας Σπηλιοπούλου Αρετή 2231353305
Προσόδων και περιουσίας  Τόλλιλη Βαία 2231353300
Προμηθειών  Σπαθούλας Εμμανουήλ 2231353318
Μισθοδοσίας  Κοφινάς Ιωάννης 2231353350

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής της, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΤΗΛ:22613 50260 FAX: 22613 50265

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Προσωπικού και Μισθοδοσίας Τριανταφυλλοδήμου Δήμητρα 22613 50275 22613 50267
Λογιστικης Διαχείρησης Μπίμης Γεώργιος 22613 50282 22613 50290
Ταμειακής Υπηρεσίας Ντελής Κωνσταντίνος 22613 50280
Προμηθειών 22613 50288
Γραμματείας 22613 50264 22613 50265

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής της, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛ: 2221353794 FAX: 2221036075

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Προσωπικού και Μισθοδοσίας Σταυρίδης Συμεών 2221353536
Λογιστικης Διαχείρησης Τσομώκος ιωάννης 2221353710
Ταμειακής Υπηρεσίας 2221353991 2221036178
Προμηθειών Συρμακέζη Παγώνα 2221353725 2221036073
Γραμματείας Λαγουδάκη Ελένη 2221353694 2221028600

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής της, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ………
ΤΗΛ:………… FAX: ……………

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Προσωπικού και Μισθοδοσίας Γαϊλα Αλεξάνδρα 2237350719 2237350729
Λογιστικης Διαχείρισης Παπαγεωργίου Νικόλαος 2237350723 2237350715
Ταμειακής Υπηρεσίας Παπαγεωργίου Νικόλαος 2237350722 2237350715
Προμηθειών 2237350713
Γραμματείας Ντίνη-Ζαχαροπούλου Παναγιώτα 2237350720 2237350770
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής της, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΜΕΓΚΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΗΛ: 22653-50513 FAX: 22653-50664

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας Αναστασίου Λάμπρος 22653-50638 22653-50664
Προμηθειών Κάββουρας Κωνσταντίνος 22653-50636 22653-50512
Λογιστικής Διαχείρισης Κούτουλας Ευάγγελος 22653-50635 22653-50512
Οικονομικής Διαχείρισης – Δημοσιονομικού Ελέγχου 22653-50640 22653-50512
Ταμειακής Υπηρεσίας Φωτεινή Λύτρα 22653-50518 22653-50664
Γραμματείας Ψιλογιάννης Αθανάσιος 22653-50515 22653-50664

 

 

 

 

 

Δήμος Δωρίδας

Ο Δήμος Δωρίδος είναι δήμος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βαρδουσίων, Ευπαλίου, Λιδωρικίου και Τολοφώνος. Αντιστοιχεί επακριβώς στην παλαιότερη Επαρχία Δωρίδας. Ο δήμος αποτελείται αποκλειστικά από χωριά. Το μεγαλύτερο από αυτά, το Λιδωρίκι, είναι η πρωτεύουσά του.

Δήμος Δελφών

Ο Δήμος Δελφών είναι δήμος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Άμφισσας, Γαλαξειδίου, Γραβιάς, Δελφών, Δεσφίνας, Ιτέας, Καλλιέων και Παρνασσού. Ο συνολικός πληθυσμός του νέου δήμου ανέρχεται σε 26.992 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Eδρα έχει τη μεγαλύτερη κωμόπολή του, την Άμφισσα. Επίσης οι Δελφοί, πνευματικό κέντρο παγκόσμιας ακτινοβολίας κατά την αρχαιότητα, έχουν οριστεί ως ιστορική έδρα του δήμου.

Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Επικοινωνιών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΗΛ:      FAX: 
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Η Διευθύνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καπενής Βασίλειος
ΤΗΛ:22613 50113 FAX:22613 50117

Τμήμα Μεταφορών ΘήβαςΠαπαχρήστος Χρήστος22620 8900522620 81233

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας 22613 50114
Τεχνικό Τμήμα 22613 50120
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης 22613 50116
Τμήμα ΚΤΕΟ Πετρουνάκου Δήμητρα 22680 23339 22680 23339
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης 22613 50119
Τμήμα Μεταφορών Θήβας Παπαχρήστος Χρήστος 22620 89005 22620 81233

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η Διευθύνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΤΗΛ: 2221353495 FAX: 2221036063

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας Καραμανές Θεόδωρος 2221353619 2221036063
Τεχνικό Τμήμα Λιαλιάρης Ιωάννης 2221353610 2221036064
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Σάρλη Παναγιώτα 2221353601 2221036061
Τμήμα ΚΤΕΟ Κατσαλίφης Μιχαήλ(Αναπλ.) 2221354702 2221041817
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Μάρρας Αλέξιος 2221353629 2221036062
Τμήμα Μεταφορών – Επικοινωνιών Αλιβερίου Μπόκαρης Γεώργιος 2223351202 2223022257
Τμήμα Μεταφορών – Επικοινωνιών Ιστιαίας

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΡYΤΑΝΙΑΣ

Η Διευθύνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΟΦΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΗΛ: 2237352525 FAX: 2237353521

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας Παπαδογούλας Παναγιώτης 2237352526
Τεχνικό Τμήμα Παπαδογούλας Παναγιώτης 2237352522
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Παπαδογούλας Παναγιώτης 2237352526
Τμήμα ΚΤΕΟ Παπαδογούλας Παναγιώτης 2237352501 2237352520
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Τσιγαρίδα Αλεξάνδρα 2237352523 2237352521

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Η Διευθύνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΗΛ:2231353432 FAX: ……………

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας
Τεχνικό Τμήμα Μιντζιβήρης Χρήστος 2231353404
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης
Τμήμα ΚΤΕΟ Περώνης Κων/νος 2231354108
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Κωνσταντοπούλου Ιωάννα 2231354113
Τμήμα

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Η Διευθύνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ηλίας Μαυραειδής
ΤΗΛ: 22653-52312 FAX: 22653-52320

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας Λουκάς Καραδήμος 22653-52316 22653-52320
Τεχνικό Τμήμα Παναγιώτης Τσιάλης 22653-52311 22653-52320
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης
Τμήμα ΚΤΕΟ Ιουλιανα Καλυβιώτη 22653-52700 22653-52716
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Γιάννης Δούκας 22653-52309 22653-52320

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΣΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΗΛ: 2231351275 FAX: 2231035941

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στην κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, στην εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής, καθώς και στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στον τομέα της φυτικής και της ζωικής παραγωγής αντίστοιχα, σε συνδυασμό με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργείων και εφαρμόζει τις εθνικές πολιτικές στα θέματα της αρμοδιότητάς της σύμφωνα με τις οδηγίες τους, συνεργάζεται, επικοινωνεί και παρέχει πληροφορίες στους δήμους της περιοχής της περιφέρειας για τα θέματα της αρμοδιότητάς της και παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες, που ασκούν αρμοδιότητες γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΗΛ:2231353170 FAX:2231022374

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Προγραμματισμού  Φλώρος Νικόλαος  2231353173  2231022374
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής
Τμήμα Αλιείας Τσάμης Ευάγγελος (Αναπλ.) 2231354310

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στη μέριμνα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου σε όλη την Περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων, τη λήψη αποφάσεων για ασθένειες ζώων που μπορεί να έχουν επιδημικό χαρακτήρα, καθώς και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΗΛ:.2231026793 FAX:2231026897

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Υγείας των Ζώων Χριστοπούλου Κωνσταντία (Αναπλ. Προϊστ.) 2231352511
Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας Κίττα Ελένη 2231026793 2231026897
Τμήμα Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων Νεοφωτίστου Παναγιώτα 2231026793 2231026897

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονταιι στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μυλωνάς Νικόλαος
ΤΗΛ:
22613 50153 FAX: 22613 50187

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Τασούλας Ιωάννης 2261350163
Τμήμα Κτηνιατρικής Χατζηβασιλείου Μιχαήλ 2261352100 2261352108
Τμήμα Αλιείας
Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού Σκλαβούνος Γεώργιος 2261350348 2261350350
Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων Θήβας Μήτσης Αντώνιος 2262027731 2262027731

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονταιι στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΟΥΣΗΣ – ΒΟΓΓΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΗΛ: 2221353595 FAX: 2221036053

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Σταυροπούλου Άννα 2221353910 2221036094
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Λαγού Ερασμία 2221353905 2221036095
Τμήμα Κτηνιατρικής 2221353544 2221036053
Τμήμα Αλιείας Παπανικολάου Σοφία 2221353945 2221036093
Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού Πίσχινας Αναστάσιος 2221353940 2221036095
Τμήμα Κτηνιατρικής Αλιβερίου Δροσάτος Μόδεστος 2223022493 2223022493
Τμήμα Κτηνιατρικής Ιστιαίας Πετράκος Κωνσταντίνος 2226052412 2226052412
Γραφείο Κτηνιατρικής Καρύστου
Τμήμα Κτηνιατρικής Ψαχνών Στέκας Γεώργιος 2228022698 2228022698
Γραφείο Κτηνιατρικής Λίμνης
Τμήμα Κτηνιατρικής Χαλκίδας
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Αλιβερίου
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Ιστιαίας Καλομοίρης Νικόλαος 2227031459
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καρύστου
Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Λίμνης

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονταιι στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Σαραφιανός Αντώνιος
ΤΗΛ: 2237080258 FAX: 2237080258

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου  Κατσίνης Νικόλαος  2237080250,2237080253,2237080255   2237080255
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής  Κατσίνης Νικόλαος  2237080248,2237080249,2237080250,2237080255, 2237080257   2237080248,2237080255
Τμήμα Κτηνιατρικής  Αποστολίδου Ελένη  2237022301,2237080259,22370780260(Αγροτικό Κτηνιατρείο Καρπενησίου))  2237080260          (Αγροτικό Κτηνιατρείο Καρπενησίου)
Τμήμα Αλιείας  Κατσίνης Νικόλαος  2237080250
Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού  Τριανταφυλίδη Αγγελική  2237080252

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονταιι στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ:2231353151 FAX:2231353154

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Τζίγκα – Φινέ Γεωργία 2231353174  2231353170
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Κτενάς Παναγιώτης 2231353177
Τμήμα Κτηνιατρικής Χριστοπούλου Κωνσταντία 2231352511  2231352520
Τμήμα Αλιείας Τσάμης Ευάγγελος 2231354310
Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού Κουμπάρου Γεωργία 2231353135
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Αταλάντης Καζάνας Ιωάννης 2233351416
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Δομοκού Στεργιανός Γεώργιος 2232022246
Τμήμα Κτηνιατρικής Αταλάντης Αδάμ Δημήτριος 2233022351
Τμήμα Κτηνιατρικής Δομοκού Κωνσταντινίδης Αθανάσιος 2232022227
Τμήμα Κτηνιατρικής Στυλίδος Τσιγκόλης Χαράλαμπος 2238022787

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονταιι στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Δημήτρης Γκούλτας
ΤΗΛ: 22653-50546 FAX: 22653-50550

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Νίκος Αράχωβας 22653-50551 22653-50550
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Νίκος Σιδηρόπουλος 22653-50547 22653-50550
Τμήμα Κτηνιατρικής Ανδρέας Σάββα 22653-52410 22650-28715
Τμήμα Αλιείας Πέτρος Μιχαλάκης 22653-50549 22653-50550
Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΗΛ:2231353550 FAX:2231353555

Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στον καθορισμό και τον αποχαρακτηρισμό λατομικών περιοχών, καθώς και στην άσκηση αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται στην Περιφέρεια από την Κεντρική Διοίκηση.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΗΛ:22313-53540 FAX:.22313-53555

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών Επισκόπου Ευάγγελος 2231353540 2231353555
Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών 2231353555

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται σε θέματα υποστήριξης του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, σε θέματα της πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος διά βίου μάθησης και της σύνδεσης αυτών με την απασχόληση, σε θέματα εμπορίου και ανωνύμων εταιρειών, στην κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και τους ΟΤΑ α΄ βαθμού της περιφέρειας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΟΣΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΗΛ:2231353511 FAX:
2231050688

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης Ρουμπελάκη Μαρία 2231353537
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας
Τμήμα Απασχόλησης
Τμήμα Εμπορίου
Τμήμα Τουρισμού

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Η Διεύθυνση ασκεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ρουσέτης Χαράλαμπος
ΤΗΛ:
22613 50330 FAX: 22613 50337

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Ζυγογιάννη Γεωργία 22613 50331
Τμήμα Επαγγέλματος
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Γκασδάρης Γεώργιος 22613 50342 22613 50344
Τμήμα Εμπορίου Θήβας Τρικαλίτης Νικόλαος 22620 81086 22620 81086
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η Διεύθυνση ασκεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ: 2221353420 FAX: 2221036044

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Μανώλης Δημήτριος 2221353402 2221036044
Τμήμα Επαγγέλματος Καπενής Κωνσταντίνος 2221353411 2221036044
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Καλαβρή Σπυριδούλα 2221353512 2221036051
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης Πέππας Νικόλαος 2221353736 2221036042
Τμήμα Γραμματειακής Απασχόλησης Μάστορη Μαρία 2221353404 2221036044

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΕΥΡYΤΑΝΙΑΣ

Η Διεύθυνση ασκεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ ΖΩΗ
ΤΗΛ: 2237080343 FAX: 2237080261

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων
Τμήμα Επαγγέλματος
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης ΠΑΥΛΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2237080262 2237080262

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Η Διεύθυνση ασκεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΗΛ:2231353548 FAX: ……………

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Ροϊνάς Παναγιώτης 2231353541
Τμήμα Επαγγέλματος Ρήττας Δημήτριος 2231353542
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Κολοβού Ελένη 2231353553

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Η Διεύθυνση ασκεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ηλίας Δημητρέλος
ΤΗΛ: 22653-50601 FAX: 22653-50600

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Δημήτρης Κοντοκοντής 22653-50626 22653-50625
Τμήμα Επαγγέλματος Δημήτρης Κοντοκοντής 22653-50626 22653-50625
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Ελένη Πετρουλιού 22653-50610 22653-50612
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης Πηνελόπη Καραγκιζοπούλου 22653-50615 22653-50612
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Ευσταθία Παπαγιαννακοπούλου 22653-50611 22653-50612

Δήμος Χαλκιδέων

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Ο Δήμος Χαλκιδεών είναι δήμος της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Ανθήδωνος , Ληλαντίων, Αυλίδος, Νέας Αρτάκης και δήμου Χαλκιδέων. Η έκταση του Δήμου είναι 412.38 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 92202 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του δήμου είναι η Χαλκίδα.
Η Ευβοϊκή πρωτεύουσα, πανέμορφη κυριολεκτικά, κερδίζει αμέσως όποιον διαβεί την παλαιά γέφυρα του Ευρίπου και περάσει στην Εύβοια
Η περιοχή του ευβοϊκού κέντρου χαρακτηρίζεται από τη λαμπρή ιστορική παρουσία μερικών εκ των σημαντικότερων πόλεων της ελληνικής αρχαιότητας.
Η Χαλκίδα όπως και η Ερέτρια, πολύ πριν την εμφάνιση του άστρου της Αθήνας, άναψαν τα φώτα του Ελληνικού πολιτισμού. Κοντά στη Χαλκίδα όμως άκμασαν η Ομηρική Πετρήεσσα Αυλίδα, η Ανθηδώνα και άλλες μικρότερες πόλεις.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΩΣ ΔΔ ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΩΣ ΔΔ ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ