Αριθμός Πρακτικού 44, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της συνεδρίασης της 12ης Νοεμβρίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΕΨ77ΛΗ-ΡΑΔ