Αριθμός Πρακτικού 3/2020, Πρακτικά της Έκτακτης συνεδρίασης ( Δια Περιφοράς) και αποφάσεις της 6ης Μαίου 2020