Αριθμός Πρακτικού 24, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Ιουνίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΚΖΠ7ΛΗ-1Κ4-1