Αριθμός Πρακτικού 23, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 23ης Οκτωβρίου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ω9Ω47ΛΗ-ΛΔΚ