Αριθμός Πρακτικού 2, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 11ης Ιανουαρίου 2016, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΞΡ47ΛΗ-ΩΤ4