Αριθμός Πρακτικού 17, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Μαΐου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΔΠ57ΛΗ-95Μ