Αριθμός Πρακτικού 13 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της 28ης Μαρτίου 2016

Στην Κάρυστο Εύβοιας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κτήματος εξιώσεων«Fantasia», σήμερα στις 28 Μαρτίου 2016, ημέρα ευτέρα και ώρα 11:30 π.μ., συνήλθε σε(τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 138/7-9-2014(ΑΑ: 796,7ΛΗ-Ξ,Κ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και δυνάμει της υπ΄αριθμ. οικ. 42415/555/21-3-2016 πρόσκλησης του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Αριθμός Πρακτικού 13

Σχολιάστε