Αποσπάσματα αποφάσεων του Πρακτικού της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2019, που πραγματοποιήθηκε την 28.01.2019(Αποσπάσματα 21 έως 34)

ΑΠΟΦΑΣΗ 21_ 2019 99ΨΟ7ΛΗ-ΩΤ2
ΑΠΟΦΑΣΗ 22_2019 ΨΖΥ67ΛΗ-ΣΔΛ
ΑΠΟΦΑΣΗ 23_2019 Ω9ΗΕ7ΛΗ-ΙΘ4
ΑΠΟΦΑΣΗ 24_2019 ΩΗΞΘ7ΛΗ-ΚΩΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 25_2019 ΨΖΠΩ7ΛΗ-551
ΑΠΟΦΑΣΗ 26_2019 644Κ7ΛΗ-6ΚΛ
ΑΠΟΦΑΣΗ 27_2019 ΩΛΨΓ7ΛΗ-Β04
ΑΠΟΦΑΣΗ 28_2019 Ω3ΜΙ7ΛΗ-Β6Λ
ΑΠΟΦΑΣΗ 29_2019 ΨΔΚΨ7ΛΗ-ΓΓ2
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 30_2019 ΩΚ387ΛΗ-ΝΨΡ(1)
ΑΠΟΦΑΣΗ 31_2019 6Λ9Τ7ΛΗ-3Χ6
ΑΠΟΦΑΣΗ 32_2019 9Η3Π7ΛΗ-ΝΝΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 33_2019 ΩΣΕ07ΛΗ-ΙΤ0
ΑΠΟΦΑΣΗ 34_2019 9Θ8Τ7ΛΗ-0ΛΨ