Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης (τακτική) της 26ης Νοεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ.Αποφ. 278/2019 έως 293/2019, 295/2019 έως 299/2019, 303/2019,304/2019, 306/2019,307/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 278_2019 6ΣΦΔ7ΛΗ-4ΞΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 279_2019 Ω7Γ07ΛΗ-ΠΜΛ
ΑΠΟΦΑΣΗ 280_2019 60ΜΚ7ΛΗ-ΑΙ5
ΑΠΟΦΑΣΗ 281_2019 Ψ9ΜΗ7ΛΗ-ΒΟΒ
ΑΠΟΦΑΣΗ 282_2019 6Λ0Ν7ΛΗ-2ΜΨ
ΑΠΟΦΑΣΗ 283_2019 9ΦΤΤ7ΛΗ-ΠΛΩ
ΑΠΟΦΑΣΗ 284_2019 ΨΕΕΘ7ΛΗ-ΣΦΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 285_2019 ΩΘΝΙ7ΛΗ-ΒΔΘ
ΑΠΟΦΑΣΗ 286_2019 ΩΦΥ37ΛΗ-9Ο3
ΑΠΟΦΑΣΗ 287_2019 ΨΖ677ΛΗ-ΓΛ7
ΑΠΟΦΑΣΗ 288_2019 6Ρ9Ο7ΛΗ-58Ε
ΑΠΟΦΑΣΗ 289_2019 98ΠΣ7ΛΗ-Δ1Θ
ΑΠΟΦΑΣΗ 290_2019 9Α2Α7ΛΗ-ΩΛΖ
ΑΠΟΦΑΣΗ 291_2019 9ΝΕΞ7ΛΗ-45Θ
ΑΠΟΦΑΣΗ 292_2019 784Υ7ΛΗ-ΖΙ5
ΑΠΟΦΑΣΗ 293_2019 Ω1ΟΒ7ΛΗ-2ΨΩ
ΑΠΟΦΑΣΗ 295 Ω0Κ97ΛΗ-1ΤΔ-1
ΑΠΟΦΑΣΗ 296_2019 9Θ217ΛΗ-ΖΨΨ
ΑΠΟΦΑΣΗ 297_2019 9Κ5Μ7ΛΗ-ΖΞΞ
ΑΠΟΦΑΣΗ 298_2019 ΩΡΞ87ΛΗ-5ΩΔ
ΑΠΟΦΑΣΗ 299_2019 ΡΨΛ67ΛΗ-Σ74
ΑΠΟΦΑΣΗ 303_2019 Ω3ΣΩ7ΛΗ-ΥΗΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ 304_2019 9ΧΛΔ7ΛΗ-Ι2Ζ
ΑΠΟΦΑΣΗ 306_2019 Ρ4ΕΒ7ΛΗ-3ΡΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 307_2019 ΨΣΓΖ7ΛΗ-ΑΧΓ

 

 

Σχολιάστε