Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 10 MW του φορέα με την επωνυμία ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ στη θέση «Τρεπέζα 3» της Τ.Κ. Δομβραίνας της Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας