Αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ και ΣΜΠΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Σχολιάστε