Αποσπάσματα αποφάσεων απο το 1ο Πρακτικό της 07-01-2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας