Χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης-Άδεια εκτέλεσης εργασιών του έργου: Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποομών σε Αγροτικες Περιοχες της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης

   Μετά από σχετική αίτηση παρόχου δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, εντός της πόλης Λαμίας καθώς επίσης και τομές και φρεάτια κατά μήκος των σωληνώσεων.

Η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το αρθρο 8, της αριθ. 725/23/5-01-2012(ΦΕΚ 5Β/05-01-2012)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικο αρχείο

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το συνημμένο αρχείο

Σχολιάστε