ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ στο κοινό οτι σύμφωνα με την υπ΄ Αριθμ. 6028/09-07-2021 ( ΑΔΑ:9ΑΧ646ΜΤΛΒ-ΚΓ2) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π εγκρίθηκε το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε) για την εγκατάσταση της ΄΄EXTRACO SA΄΄ στη θέση΄΄ ΜΑΛΙΒΑΝΕΖΑ΄΄ του Δήμου Τανάγρας της Π.Ε. Βοιωτίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΧΤΡΑCO