Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Α2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Αποκατάσταση υποδομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από τις θεομηνίες “DANIEL” και “ELIAS” τον Σεπτέμβριο του 2023

Πρόσκληση

Συνημμένα