Π.Ε.Ευρυτανίας: Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανικών (έργων υποδομής), ΔΕ Οδηγών και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Από Τετάρτη 30/06/2021 έως και Πέμπτη 08/07/2021

1.Αίτηση

2.Υπεύθυνη_Δήλωση_μη_καταδίκης

3.Υπεύθυνη_Δήλωση_12μηνου

4.Υπεύθυνη_Δήλωση_υγείας

5.Υπεύθυνη_Δήλωση_μισθωτού

6.Υπεύθυνη_Δήλ.Ελεύθερου_Επαγγελματία