Ανακοίνωση: Δήμος Λαμιέων – Εργασίες Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μετά από σχετική αίτηση παρόχου δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, εντός της πόλης Λαμίας καθώς επίσης και τομές και φρεάτια κατά μήκος των σωληνώσεων.                

Η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8, της αριθ. 725/23/5-01-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5Β/05-01-2012).

Οριζοντιογραφία όδευσης κατασκευής δικτύου οπτικών ινών εντός ορίου οικισμών-πόλεων

Σχολιάστε