Ανακοίνωση σύμφωνα με οδηγία SEVESO III για την εταιρεία “EXTRAKO A.E.”

EXTRAKO A.E ΒΟΙΩΤΙΑ-ΑΚΡ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (2)