Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Ψ58Π7ΛΗ-Θ5Θ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση ddoik – vio @ pste . gov . gr

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, από 8/5/2020 έως και 12/5/2020.