ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


     ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ

     ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


1.Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας για τη δημιουργία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του νομοθετικού πλαισίου για τον προγραμματισμό της αγροδιατροφικής ανάπτυξης (Νόμος 4015/2011) έχει αναλάβει με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (21/12/2012) την πρωτοβουλία για τη σύσταση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, ενός θεσμικού φορέα για τον συντονισμό των δράσεων ανάπτυξης του Αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας. Η πρωτοβουλία αυτή προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο προσεχές διάστημα μέσω της ενεργοποίησης και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται Δήμοι, Επιμελητήρια, Ιδιωτικές και Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις καθώς και Συλλογικές δομές εκπροσώπησης τους.

2.Η αναγκαιότητα για τη δημιουργία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη είναι μια συλλογική ενέργεια φορέων της Περιφέρειας που αποσκοπεί στην αξιοποίηση του αγροδιατροφικού τομέα ως κρίσιμου συντελεστή περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.

Ο τομέας αυτός απλώνεται γεωγραφικά σε όλη την Περιφέρεια και κλαδικά περιλαμβάνει κάθε παραγωγή διατροφικών αγαθών και υπηρεσιών. Αποτελεί ενιαίο σύμπλεγμα με τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας από τους οποίους τροφοδοτείται σε υλικά και υπηρεσίες αλλά και τροφοδοτεί. Καλύπτει κλάδους όπως ο αγροτικός, ο τουριστικός, της εστίασης, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας των μεταφορών, χονδρικού & λιανικού εμπορίου, της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της έρευνας. Τα προϊόντα και υπηρεσίες του παράγονται τοπικά και με υψηλή τοπική προστιθέμενη αξία. Αποτελεί φορέα παράδοσης αλλά και πεδίο καθημερινής ανάδειξης πρωτοβουλιών, καινοτομιών και επενδύσεων.

Το σχήμα αυτό μπορεί να εκφράζει συλλογικές κατευθύνσεις σύμφωνες με την περιφερειακή και εθνική αναπτυξιακή στρατηγική αλλά και να προωθεί μικρές αλλά ενδιαφέρουσες και υποσχόμενες πρωτοβουλίες. Τέτοιες μπορεί να είναι ιδιωτικές και συλλογικές, τοπικές και ευρύτερες, κλαδικές και πολυκλαδικές. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα τοπικά σύμφωνα ποιότητας, η ανάδειξη της περιφερειακής αγροδιατροφικής ταυτότητας, η προώθηση πρωτογενών προϊόντων στους μεταποιητικούς κλάδους και προϊόντων μεταποίησης στην εστίαση και τον τουρισμό. Επίσης η σύζευξη των οικονομικών δραστηριοτήτων με τον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη επιδιώκεται η δημιουργία συνεργιών μεταξύ παραγωγών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων προκειμένου να δημιουργηθούν πολλαπλάσια αποτελέσματα από αυτά που δημιουργούνται από μεμονωμένες προσπάθειες. Περιοχές στις οποίες μπορούν να δημιουργηθούν συνέργειες είναι η κοινή προώθηση εμπορικών σημάτων, η εκπόνηση κανόνων ποιότητας και η εφαρμογή τοπικών συμφώνων ποιότητας, η κοινή ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών , η ανάδειξη τοπικών πλεονεκτημάτων, η αναζήτηση ευκαιριών στη συλλογική δράση , η από κοινού αξιοποίηση ερευνητικού και επιστημονικού δυναμικού κ.α.

3.Μορφή και σκοποί της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη θα έχει τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας διοικούμενη από τη Γενική της Συνέλευση και το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Οι καταστατικοί σκοποί της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης είναι:

 • Η με κάθε νόμιμο τρόπο ανάδειξη και παρουσίαση των ωφελημάτων της τοπικής και Μεσογειακής Διατροφής
 • Η βελτίωση της αναγνωρισιμότητας και κατ’επέκταση της ζήτησης των αγροδιατροφικών προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας.
 • Η διαφύλαξη των παραδοσιακών και υγιεινών προτύπων διατροφής.
 • Η μείωση της απόστασης μεταξύ παραγωγών/καταναλωτών.
 • Η προβολή & προώθηση τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας, με ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα την τοπικότητα και την πολιτιστική κληρονομιά.
 • Η ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας
 • Η δημιουργία συνεργειών μεταξύ γεωργικού και μεταποιητικού τομέα της Περιφέρειας.
 • Η δημιουργία συνεργειών μεταξύ αγροδιατροφικού και τουριστικού τομέα της Περιφέρειας
 • Η διάσωση & προώθηση των τοπικών ποικιλιών και φυλών, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις απειλούνται με εξαφάνιση.
 • Η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού για την αύξηση ευκαιριών απασχόλησης στον αγροδιατροφικό τομέα
 • Η ανάδειξη και προώθηση των αειφορικών και φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών που ακολουθούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής και μεταποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων
 • Η παρακολούθηση των εξελίξεων και των τάσεων όσον αφορά στις διατροφικές προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού στην εγχώρια και σε διεθνείς αγορές –στόχους
 • Η αναγνώριση, μελέτη και ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας

4.Πόροι της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης

Οι πόροι της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης είναι:

 • Η εισφορά εγγραφής νέων μελών,
 • Η ετήσια συνδρομή των μελών όπως αυτή ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Είναι δυνατόν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να ορίζονται κατηγορίες μελών, με διαφοροποίηση του ύψους της συνδρομής των μελών της κάθε κατηγορίας
 • Οι έκτακτες εισφορές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ.
 • Οι συνδρομές των υποστηρικτών της εταιρίας.
 • Κάθε πρόσοδος από την εν γένει δραστηριότητα της
 • Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις εθνικών και κοινοτικών αρχών κλπ..

5.Σχέδιο δράσης της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης

Κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, αμέσως μετά τη σύστασή της προβλέπεται η ανάληψη ορισμένων πρωτοβουλιών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

 • Η διαμόρφωση ενός κεντρικού μηνύματος (οπτικού και λεκτικού) για την επικοινωνιακή ανάδειξη των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας στο οποίο θα αποτυπώνονται η ποικιλότητα τόσο των προϊόντων όσο και του περιβάλλοντος παραγωγής τους, η παράδοση που «κουβαλούν» τα περισσότερα παραγωγικά συστήματα, η συνεισφορά των των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα στην τοπική/περιφερειακή οικονομία και κοινωνία καθώς και άλλες ουσιαστικές πτυχές του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας
 • Η κατάρτιση προδιαγραφών για την πιστοποίηση προϊόντων και επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα οι οποίες θα εδράζονται αφενός σε απαιτήσεις για τη διαχείριση της υγιεινής και ασφάλεια των προϊόντων αφετέρου σε απαιτήσεις αναφορικά με την προέλευση των κατά περίπτωση πρώτων ή και βοηθητικών υλών.
 • Η χορήγηση σήματος/πιστοποιητικού σε επιχειρήσεις που συμμορφώνονται με τις ανωτέρω προδιαγραφές
 • Η διαμόρφωση ενός ουσιαστικού και αποτελεσματικού προγράμματος επικοινωνίας της με αποδέκτες το καταναλωτικό κοινό αλλά και τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας
 • Η ανάπτυξη προγράμματος προβολής και προώθησης των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας στο οποίο θα περιλαμβάνονται η συμμετοχή σε διεθνείς και εγχώριες εκθέσεις, η παραγωγή συναφούς ενημερωτικού υλικού κλπ.

6.Πρόγραμμα ενημερώσεων για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη

Η προσπάθεια για τη σύσταση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επομένων μηνών με τη διεξαγωγή μιας εκδήλωσης ενημέρωσης των επιχειρήσεων σε κάθε μια από τις Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας, Φωκίδας και Βοιωτίας. Για τον ακριβή χρόνο και τόπο διεξαγωγής των εκδηλώσεων αυτών θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.

Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες ενημερωτικές συναντήσεις και εκδηλώσεις

Τύπος

Ημ/νια

Τόπος

Εκδήλωση ενημέρωσης επιχειρήσεων Φθιώτιδας

4/3/2015

Λαμία, Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων

Εκδήλωση ενημέρωσης επιχειρήσεων Εύβοιας

11/2/2015

Χαλκίδα, Διοικητήριο ΠΕ Εύβοιας

Συνάντηση ενημέρωσης Δήμων και Επιμελητηρίων ΠΕ Βοιωτίας & Φωκίδας

12/12/2014

Λιβαδειά, Επιμελητήριο Βοιωτίας

Συνάντηση ενημέρωσης Δήμων και Επιμελητηρίων ΠΕ Φθιώτιδας & Ευρυτανίας

27/11/2014

Λαμία, Επιμελητήριο Φθιώτιδας

Συνάντηση ενημέρωσης Δήμων και Επιμελητηρίων της ΠΕ Εύβοιας

6/11/2014

Χαλκίδα, Επιμελητήριο Εύβοιας

Ενημερωτική εκδήλωση για τους θεσμικούς φορείς της Περιφέρειας

2/4/2014

Λιβαδειά, Διοικητήριο Λιβαδειάς


7.Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη

Παρακαλούμε συμπληρώστε το έντυπο και αποστείλτε το ηλεκτρονικά (s.tselas@pste.gov.gr ή info@simbiosis.gr) με fax (22310 35941) ή ενημερώστε σχετικά στα τηλέφωνα 22313 51275 ή 21111 67613.

Από την στιγμή της υποβολής του εντύπου, θα ενημερώνεστε τακτικά για την πορεία της ίδρυσης και θα προσκληθείτε σε κάθε σχετική εκδήλωση.

8.Πληροφοριακό υλικό

      Σχέδιο καταστατικού 

Ενημερωτικό έντυπο

Σκοπιμότητα & Δυνατότητες παρέμβασης   

Βασικά χαρακτηριστικά – Διαδικασία σύστασης – Σχέδιο Δράσης & Λειτουργίας 

Σχολιάστε