Άδεια λειτουργίας εργοστασίου παραγωγής κονιαμάτων – πρόσμικτων σκυροδέματος, της εταιρείας «ΜΑΠΕΙ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ»

Άδεια λειτουργίας εργοστασίου παραγωγής κονιαμάτων – πρόσμικτων σκυροδέματος μετά από επέκταση με αποθήκη εύφλεκτων, της εταιρείας «ΜΑΠΕΙ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ», στη Θέση: ∆ημοσιές Ριτσώνας ∆.Ε.: Αυλίδος ∆ήµος: Χαλκιδέων Π.Ε: Ευβοίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’) και Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί από τους Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’) & Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120 Α’)

 

Πληροφορίες: ∆.Γιαννάκος

Ταχ. Δ/νση. : Χαϊνά 93, Ταχ. Κώδικας. : 34100

 

Τηλ: 2221353409     Fax: 2221353453

email: giannakos@naevias.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε