Άδεια εγκατάστασης λόγω κτιριακής & μηχ/γικής επέκτασης–εκσυγχ/σμού & προσθήκης νέας δραστ/τας για μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών & οργανοχουμικών λιπασμάτων και μονάδα παραγωγής α’ υλών ζωοτροφών της εταιρείας, με δ.τ.’ECO TERRA ABEΕ’

Άδεια εγκατάστασης λόγω κτιριακής & μηχανολογικής επέκτασης–εκσυγχρονισμού και προσθήκης νέας δραστηριότητας για μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών και οργανοχουμικών λιπασμάτων και μονάδα παραγωγής α’ υλών ζωοτροφών της εταιρείας ‘ECO TERRA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ – ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ’ και δ.τ. ‘ECO TERRA ABEE’, που βρίσκεται στη Θέση: ‘Μνήμα Κατή’ Ριτσώνας Δ.Κ.: Βαθέος Δ.Ε.: Αυλίδος Δήμος : Χαλκιδέων Π.Ε: Εύβοιας

Πληροφορίες: Λ. Αρδίτζογλου

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ ,34100

τηλ: 2221-3-53403 FAX: 2221-3-53451

e-mail: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε