8η Συνεδρίαση 2022 – (06-12-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022