6η συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (16-07-2020)

6η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 6ης συνεδρίασης Π.Σ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

Απόφαση 150_2020 6ΝΔΨ7ΛΗ-Ε4Ι Απόφαση εισαγωγής τεσσάρων (4) προτάσεων έκδοσης ψηφισμάτων
Απόφαση 151_2020 6ΨΗΟ7ΛΗ-ΝΣΔ Έγκριση κάλυψης δαπάνης συμμετοχής τέκνων του προσωπικού της Π. Ε. Εύβοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2020.
Απόφαση 152_2020 6Ο6Ζ7ΛΗ-Α7Δ Έγκριση κάλυψης δαπάνης για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2020 ».
Απόφαση 153_2020 68037ΛΗ-4ΩΩ

Έγκριση δεκατεσσάρων (14) θέσεων πρακτικής άσκησης για την υποστήριξη προγράμματος πρακτικής άσκησης των μαθητών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ και του ΕΠΑ. Λ. – Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας για την Π. Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Απόφαση 154_2020 Ω9ΚΙ7ΛΗ-ΕΙΨ

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

(Μεταλυκειακό Έτος– Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας) κατά το σχολικό έτος 2020-21.

Απόφαση 155_2020 ΨΟ8Β7ΛΗ-ΞΕΠ Εισήγηση για διάθεση θέσεων Μαθητείας ΕΠΑΛ
Απόφαση 156_2020 6ΔΦΥ7ΛΗ-ΩΒΥ Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ε.Ο. 3 Λαμίας – Λιβαδειάς (τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Αγίας Μαρίνας – Κ. Τιθορέας)».
Απόφαση 157_2020 9Ρ307ΛΗ-ΝΜΖ Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας, για το έτος 2020.
Απόφαση 158_2020 ΩΛΠΨ7ΛΗ-0ΣΠ Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2020.
Απόφαση 159_2020 ΨΙΘ87ΛΗ-51Ξ Έγκριση 4ης τροποποίησης (τροπ. 04) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2020.
Απόφαση 160_2020 6Β9Ε7ΛΗ-291

Έγκριση πρότασης τροποποίησης των ΣΑ ΕΠ066 και ΕΠ766 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020

Απόφαση 161_2020 Ψ8ΚΦ7ΛΗ-ΝΤΞ

Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2016ΕΠ06600007 του Π.Δ .Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.

Απόφαση 162_2020 ΩΧ0Χ7ΛΗ-9ΩΧ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600002 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
Απόφαση 163_2020 Ω08Θ7ΛΗ-ΦΑΒ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600002 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
Απόφαση 164_2020 9ΣΘ67ΛΗ-ΔΒ5 Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600007 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566
Απόφαση 165_2020 9ΣΑΗ7ΛΗ-ΦΝΞ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
Απόφαση 166_2020 ΩΗΝ27ΛΗ-ΨΗ8 Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566 .
Απόφαση 167_2020 9ΞΦΕ7ΛΗ-4ΘΡ Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση πίνακα υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600004 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ” της ΣΑΕΠ566
Απόφαση 168_2020 Ψ9Β57ΛΗ-Λ77 Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600002 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
Απόφαση 169_2020 Ψ9ΖΡ7ΛΗ-ΩΦΝ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600010 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»
Απόφαση 170_2020 6ΧΤΓ7ΛΗ-ΑΙΖ Πρόταση παράτασης του χρονοδιαγράμματος των εργασιών και της ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2016ΕΠ06600015 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.
Απόφαση 171_2020 6ΩΞΒ7ΛΗ-5Λ9 Απόφαση παράτασης της χρονικής διάρκειας της συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα.
Απόφαση 172_2020 ΨΩΩΒ7ΛΗ-ΧΑΖ Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και παραρτήματος αυτής με τον Δήμο Καρπενησίου για την υλοποίηση του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Απόφαση 173_2020 ΩΚΤΝ7ΛΗ-2ΕΡ Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτήματος της με την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδας για το έργο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ Ι.Μ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Απόφαση 174_2020 ΨΣΗΚ7ΛΗ-7Β7 Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτήματος της με την Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας για το έργο : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘’ΚΕΛΙΖΑ’’», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
Απόφαση 175_2020 6ΞΜ57ΛΗ-ΦΑΧ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ – ΜΑΚΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ» και ΚΕ 2019ΕΠ06600005, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Απόφαση 176_2020 ΩΓΓΖ7ΛΗ-ΙΔΧ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του Δήμου Αγράφων, για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ – ΜΑΡΑΘΟΣ Α’ (ΦΑΣΗ) » και ΚΕ 2018ΕΠ06600082, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Απόφαση 177_2020 Ψ5ΡΡ7ΛΗ-71Ξ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ – Β’ ΦΑΣΗ» και ΚΕ 2020ΕΠ06600003, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Απόφαση 178_2020 ΨΗΨΛ7ΛΗ-ΤΥΧ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΣΤΡΟΒΙΚΙ» και ΚΕ 2019ΕΠ06600035, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Απόφαση 179_2020 Ψ4ΡΝ7ΛΗ-ΞΘΣ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του Δήμου Αγράφων, για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ-ΣΙΧΝΙΚΟ (Α΄ΦΑΣΗ)» και ΚΕ 2018ΕΠ06600083, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Απόφαση 180_2020 Ψ43Ο7ΛΗ-Α5Τ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του Δήμου Αγράφων, για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΑΦΑ-ΤΡΙΔΕΝΤΡΟ» και ΚΕ 2018ΕΠ06600065, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Απόφαση 181_2020 ΩΣΛΔ7ΛΗ-Η1Δ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΚΟΨΕΙΚΑ » και ΚΕ 2018ΕΠ06600084, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Απόφαση 182_2020 Ω0Π07ΛΗ-Ρ6Μ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Διστόμου» και ΚΕ 2019ΕΠ06600011, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Απόφαση 183_2020 ΨΒΨΒ7ΛΗ-ΒΦ5 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΗΒΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ» και ΚΕ 2019ΕΠ06600003, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης .
Απόφαση 184_2020 ΩΧ367ΛΗ-ΞΤΒ Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Τανάγρας για το έργο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης .
Απόφαση 185_2020 6Ν9Β7ΛΗ-387 Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε-Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία ΟΤΑ, για το έργο ‘’ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ’’ Π.Ε Φωκίδας
Απόφαση 186_2020 97ΕΩ7ΛΗ-Ω4Α α) Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, Σχολή Επιστημών Τροφίμων, Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών και β) ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Απόφαση 187_2020 ΨΡΘ27ΛΗ-ΚΦ0 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ΟΛΝΕ (Οργανισμού Λιμένων Ν. Ευβοίας Α.Ε.) για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ Λ. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ (ΟΛΝΕ Α.Ε.)» και ορισμού μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
Απόφαση 188_2020 ΨΛΠ27ΛΗ-ΟΨ9 Τροποποίηση των άρθρων 1 , 2 και 5 της αρ. 158/2019 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΤΟ ΕΩΣ ΤΗΝ Ι.Μ. ΣΑΓΜΑΤΑ» και ΚΕ 2019ΕΠ06600033.
Απόφαση 189_2020 ΨΠΓΗ7ΛΗ-0ΦΔ 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Απόφαση 190_2020 Ψ4ΕΡ7ΛΗ-ΖΚ8 Έγκριση εξουσιοδότησης Περιφερειάρχη, για τον ορισμό αρμοδίων υπαλλήλων για την κίνηση – διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών και υπογραφής των αντίστοιχων δηλώσεων ορισμού υπεύθυνου λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Απόφαση 191_2020 93ΜΚ7ΛΗ-Ω7Μ
Γνωμοδότηση σύμφωνα με τις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου 46 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ5/Α/17-01-2018), αναφορικά με την ανεπάρκεια αδρανών υλικών, λόγω απουσίας καθορισμένων λατομικών περιοχών στη Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και την υποβολή εισήγησης από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για τον καθορισμό λατομικών περιοχών στη Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας
Απόφαση 192_2020 ΨΠΧΕ7ΛΗ-ΘΟΓ Τροποποίηση του προγράμματος έτους 2020 για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιχειρηματικές Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού
Απόφαση 193_2020 6Ι127ΛΗ-7ΑΘ Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αρμόδιας για θέματα των επετειακών δράσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821
Απόφαση 194_2020 ΩΛΓΗ7ΛΗ-Ε5Α Έγκριση σύναψης και σχεδίου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Εταιρικού Σχήματος στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”. Eξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή του.
Απόφαση 195_2020 Ψ2ΔΩ7ΛΗ-540

«Ψήφισμα για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας του Ελληνισμού, σε ισλαμικό τζαμί.»

Απόφαση 196_2020 6Χ5Β7ΛΗ-3ΝΒ «Πρόταση της Περιφερειακής Αρχής για κοινό Ψήφισμα-∆ιαμαρτυρία Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.»
Απόφαση 197_2020 Ψ92Ρ7ΛΗ-Γ9Ο «Ψήφισμα σχετικά με την με την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου στη Βαλαώρα Ευρυτανίας»
Απόφαση 198_2020 6ΚΕ67ΛΗ-ΒΚ5

«Επαναφορά πρότασης για το μαρτυρικό Δίστομο.»