5η Τροποποίηση της αρ.592/23-1-2019 Απόφασης  «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπόμετρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020»

5η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης υπομέτρου 6.3