4ο Πρακτικό, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της συνεδρίασης της 17ης Ιουλίου 2018, της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-2018