45η Συνεδρίαση 2022 – (15-11-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1541_2022 ΑΔΑ: Ω8ΠΦ7ΛΗ-0ΤΦ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Καταργήσεις – τροποποιήσεις – συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2022-2023 (9η/2022 κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1542_2022 ΑΔΑ: 92ΒΜ7ΛΗ-ΑΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2οΈγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη Άξονα Προτεραιότητας «2.4-Πρόλειψη και Διαχείριση κινδύνων» του ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-2 της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο: «Εργασίες Αντιμετώπισης Εκτάκτων αναγκών Π.Ε. Φωκίδας 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1543_2022 ΑΔΑ: 6ΞΥΔ7ΛΗ-8ΝΦ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3οα) Συμμόρφωση με την 48/2022 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και την αρ. 1/4-1-2022 (Πρακτικό 1/2022) απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν.2218/94 (ΦΕΚ90Α’) και β) Ανάδειξη άγονων δρομολογίων της 07/2020 με αρ. πρωτ. 213747/6438/14-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007476545 2020-10-14) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.846.003,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1544_2022 ΑΔΑ: ΨΝΚΥ7ΛΗ-Π7Λ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: α) Συμμόρφωση με την αρ. Ν.49/2022 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και την αρ. 2/4-1-2022 (Πρακτικό 1/2022) απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν.2218/94 β) Ανάδειξη άγονων δρομολογίων της 17/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 126516/3311/15-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008767588) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1545_2022 ΑΔΑ: 9ΟΓΩ7ΛΗ-4Ε5

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: α) Συμμόρφωση με την αρ. 4/22-03-2022 (Πρακτικό 3/2022) απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν.2218/94 (ΦΕΚ90Α’) και β) Ανάδειξη άγονων δρομολογίων της 13/2021 με αριθμ. πρωτ. 64721/1776/31-03-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ- ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1546_2022 ΑΔΑ: 9Υ607ΛΗ-ΧΘΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 35/20-09-2022 (ΑΔΑ: 9Ψ5Δ7ΛΗ-4ΘΚ), 37/27-09-2022 (ΑΔΑ: 98257ΛΗ-110), 38/4-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΒΗΖ7ΛΗ-ΥΝΧ) & 39/11-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚπρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1547_2022 ΑΔΑ: ΨΣΛΞ7ΛΗ-ΟΑΜ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή της «Γεννήτωρ Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1548_2022 ΑΔΑ: ΨΣ737ΛΗ-3ΜΥ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την αγωγή της Άννας Μαρίας Σπυροπούλου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1549_2022 ΑΔΑ: Ψ45Α7ΛΗ-ΥΟΒ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή του Τοπικού Ειδικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Λεωφορείων 12ου ΚΤΕΛ Φωκίδας (ΣΥΝ-ΠΕ)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1550_2022 ΑΔΑΨΡΝΧ7ΛΗ-ΠΓΚ

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Αγωγή της Διαμάντως Παπαγεωργοπούλου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1551_2022 ΑΔΑ: ΩΤΨΔ7ΛΗ-ΗΥ3

ΘΕΜΑ 6ο: Άσκηση ή μη οιουδήποτε ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 599/2022 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας (Β’ Τμήμα).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1552_2022 ΑΔΑ9ΕΒ07ΛΗ-223

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. ι(iii)’ του Ν.3852/2010».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1553_2022 ΑΔΑ: ΨΩΦΩ7ΛΗ-Μ99

ΘΕΜΑ 8ο: Α. Έγκριση πρακτικών 1 & 2 της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Συνοδευτικές Δράσεις Αποκεντρωμένων Προμηθειών Κ.Σ. Π.Ε. Βοιωτίας, ετών 2018-2019», προϋπολογισμού 64.250,60 € με ΦΠΑ. Β. Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1554_2022 ΑΔΑ: ΩΣ9Υ7ΛΗ-4ΓΘ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πράσινου στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2022», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1555_2022 ΑΔΑ: ΡΒΖΑ7ΛΗ-ΠΒ5

ΘΕΜΑ 10οΈγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του ανοικτού διαγωνισμού για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για άρση καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1556_2022 ΑΔΑ: Ρ9157ΛΗ-ΣΧ3

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών για την Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1557_2022 ΑΔΑ: 60787ΛΗ-7ΒΛ

ΘΕΜΑ 12οΈγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (κατασκευή και ενοικίαση περιπτέρου) στη διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «FOOD & LIFE 2022», που θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο της Γερμανίας από 30η Νοεμβρίου έως 4η Δεκεμβρίου 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1558_2022 ΑΔΑ: ΨΟΡ07ΛΗ-Ζ2Ρ

ΘΕΜΑ 13οΚαταργήσεις – τροποποιήσεις – συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2022-2023 (8η/2022 κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1559_2022 ΑΔΑ: 60ΛΦ7ΛΗ-3ΗΤ

ΘΕΜΑ 14ο: α) Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων που αφορούν παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, οι οποίες έχουν συναφθεί κατά τα σχολικά έτη 2020-2022 και β) σχεδιασμός νέων δρομολογίων, στα πλαίσια του ΔΣΑ 2020-2023, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1560_2022 ΑΔΑ: 6ΟΝΣ7ΛΗ-65Η

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης και ανάθεση εκτέλεσης μαθητικού δρομολογίου της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1561_2022 ΑΔΑ: 9ΠΚ07ΛΗ-1Λ3

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση του πρακτικού 28.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα της 28/2022 με αριθ. πρωτ. οικ. 187577/5545/17-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011107047 2022-08-17) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Γ ««ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, το σχολικό έτος 2022-2023», με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 690.354,81 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 169774).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1562_2022 ΑΔΑ: 6Δ7Γ7ΛΗ-ΕΒ6

ΘΕΜΑ 17οΕξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1563_2022 ΑΔΑ: ΩΔΦ77ΛΗ-836

ΘΕΜΑ 18οΕξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) και ορισμός υπόλογου, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1564_2022 ΑΔΑ: 6Φ3Β7ΛΗ-ΓΔΤ

ΘΕΜΑ 19ο: Α. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, (ειδικός φορέας 071), οικονομικού έτους 2022, για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών. Β. Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1565_2022 ΑΔΑ: 69Ρ17ΛΗ-ΝΡΒ

ΘΕΜΑ 20οΕξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών υποστήριξης συστημάτων διαχείρισης οχημάτων (mobile fleet), προμήθειας ειδών καθαριότητας από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) καθώς και πληρωμή δαπάνης υλοποίησης έργου ενταγμένου στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ε. Ευρυτανίας από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1566_2022 ΑΔΑ: 9ΩΠΞ7ΛΗ-Μ0Ο

ΘΕΜΑ 21οΈγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1567_2022 ΑΔΑ: 625Γ7ΛΗ-ΚΤΚ

ΘΕΜΑ 22οΕξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073), για την πληρωμή αμοιβής δικηγορών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1568_2022 ΑΔΑ: 68ΔΖ7ΛΗ-ΕΦΟ

ΘΕΜΑ 23οΈγκριση σύναψης σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, για την τήρηση των χρηματικών διαθεσίμων της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1569_2022 ΑΔΑ: ΩΝΒ07ΛΗ-0ΕΨ

ΘΕΜΑ 24ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δελφών για το ενταγμένο στην 2η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022, έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση Οδοστρώματος και Λοιπών Εργασιών Οδικών Αξόνων Αρμοδιότητας Συντήρησης Δήμου Δελφών (Περιοχή Επταλόφου-Πρόσακου Δεσφίνας-«Κτήμα Κλέτσα»)». Β. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Γ. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ 25ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022, έργο με τίτλο: «Συντήρηση κτιριακών υποδομών Δημοτικού Σταδίου Ορχομενού». Β. Ορισμός μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Γ. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ 26ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού για το ενταγμένο στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022, έργο με τίτλο: «Κατασκευή στεγάστρου λαϊκής αγοράς Ορχομενού». Β. Ορισμός μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Γ. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1570_2022 ΑΔΑ: 9ΟΒΝ7ΛΗ-8ΗΓ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Δομοκού», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1571_2022 ΑΔΑ: ΨΟΗΧ7ΛΗ-2ΩΛ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Aντιπλημμυρική προστασία, αναβάθμιση πάρκου λαού και δημοτική αγορά Στυλίδας», προϋπολογισμού 150.000,00 €, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1572_2022 ΑΔΑ: 9ΨΙ07ΛΗ-4ΓΒ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση επιμήκυνσης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό 20 (τμήμα Ψαχνά – Άτταλη – Μίστρος)», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1573_2022 ΑΔΑ: ΨΤΙΠ7ΛΗ-ΓΞΡ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση επιμήκυνσης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό Πισσώνας – Πούρνος και στην Ε.Ο.13 (διακλάδωση από Ε.Ο. 12 – Θεολόγος)», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1574_2022 ΑΔΑ: 6ΟΚΣ7ΛΗ-Μ6Ω

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 251236/4-11-2022 (ΑΔΑ: Ω27Ε7ΛΗ-Ξ5Μ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Κοινότητα Παύλου του Δήμου Ορχομενού, στη θέση «Μαύρα Λιθάρια», στις 4-11-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1575_2022 ΑΔΑ: 6Ψ6Υ7ΛΗ-ΘΙ7

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 251241/5-11-2022 (ΑΔΑ: 64ΒΖ7ΛΗ-ΥΨ5) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Τοπική Κοινότητα Ελλοπίας του Δήμου Θήβας, στη θέση «Ραφάργια», στις 5-11-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1576_2022 ΑΔΑ: ΨΞΠΙ7ΛΗ-Τ5Ν

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 251249/6-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΥ197ΛΗ-ΖΩΝ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων σε εργασίες αποκατάστασης ζημιών από κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας, στις 6-11-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1577_2022 ΑΔΑ: ΩΖ5Γ7ΛΗ-ΧΧΘ

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 254283/9-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΩ07ΛΗ-Ω84) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (βροχοπτώσεις από 5/11/2022).