43η Συνεδρίαση 2022 – (08-11-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

43η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1511_2022 ΑΔΑ: ΩΧΧΝ7ΛΗ-ΟΗΟ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Πρόσληψη προσωπικού έξι (6) ατόμων, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 09-07-2022 στο Δήμο Σκύρου της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1512_2022 ΑΔΑ: 9ΧΟΕ7ΛΗ-ΙΛΩ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης συμψηφιστικής εγγραφής από επιστροφή / ανάκληση ποσού από λογαριασμό της Τράπεζας Ελλάδος έργου ενταγμένου στη ΣΑΕΠ566 του Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1513_2022 ΑΔΑ: Ψ1ΓΗ7ΛΗ-5ΕΓ

ΘΕΜΑ 1οΔιορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Κ.Β. ΜΑΡΚΟΥ ΑΕΒΕ”] .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1514_2022 ΑΔΑ: 644Ο7ΛΗ-ΔΦ1

ΘΕΜΑ 2οΔιορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΝΤΑ – ΡΕΑΛ ΑΒΕΤΕ – Συστήματα Δόμησης»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1515_2022 ΑΔΑ: ΩΧΦ57ΛΗ-1ΔΛ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης δύο (2) περιφερειακών συμβούλων Π.Σ.Ε. για τη συμμετοχή τους στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «FOOD & LIFE 2022» Μόναχο, Γερμανία από 30 Νοεμβρίου έως 04 Δεκεμβρίου 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1516_2022 ΑΔΑ: Ω2Τ97ΛΗ-43Ξ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας και του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού για τη συμμετοχή τους στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «37th International Tourism ExhibitionPhiloxenia» στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 20 Νοεμβρίου 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1517_2022 ΑΔΑ: 6ΒΠ57ΛΗ-ΙΣΑ

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφο-ρών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2023, 2024 & 2025».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1518_2022 ΑΔΑ: 6ΚΣ97ΛΗ-4ΣΩ

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022,της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1519_2022 ΑΔΑ: 6ΔΒΖ7ΛΗ-Π2Α

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 1520_2022 ΑΔΑ: 6ΙΦΖ7ΛΗ-Μ55

ΘΕΜΑ 8ο:Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 , της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1521_2022 ΑΔΑ: 6Ζ8Β7ΛΗ-77Π

ΘΕΜΑ 9ο:A) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022. B) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022. Γ) Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2022, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0716,0717,0719,0721,0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1522_2022 ΑΔΑ: ΨΩΘΤ7ΛΗ-ΑΟΑ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1523_2022 ΑΔΑ: 6ΘΦΗ7ΛΗ-ΜΥ4

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022 , της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1524_2022 ΑΔΑ: 66ΛΨ7ΛΗ-ΚΨ6

ΘΕΜΑ 12ο : Αντικατάσταση της με αριθμ. 1526/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αριθμ. 42/17-11-2020 πρακτικό) με ΑΔΑ : ΨΥ4Τ7ΛΗ-Λ4Ξ, σχετικά με την έγκριση χρήσης κινητής τηλεφωνίας σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων, όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την αριθμ. 514/2021 όμοια (αριθμ.16/20-4-2021 με ΑΔΑ : 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ) και εκ νέου έγκριση χρήσης κινητής τηλεφωνίας σε υπηρεσιακούς παράγοντες.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1525_2022 ΑΔΑ: ΨΠ5Ξ7ΛΗ-ΝΔΤ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση του υπ.αριθμ. 1 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2023 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου» της Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1526_2022 ΑΔΑ: ΩΑΣΓ7ΛΗ-ΑΟ0

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση του υπ.αριθμ. 1 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2022 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων» της Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1527_2022 ΑΔΑ: 6ΕΠ27ΛΗ-ΚΘΛ

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση: α) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης α) Στατικής φύλαξης, Υπηρεσίας κέντρων λήψης σημάτων και Υπηρεσίες περιπολίας των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας & β) Υπηρεσίας κέντρων λήψης σημάτων και Υπηρεσίες περιπολίας των Αντλιοστασίων Άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου» για δύο έτη 2023-2025, προϋπολογισμού 228.655,01 € (με Δικαίωμα Προαίρεσης 12,5% & ΦΠΑ 24%) και β) των όρων της σχετικής Διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1528_2022 ΑΔΑ: 9ΟΨΛ7ΛΗ-Ε4Ζ

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1529_2022 ΑΔΑ: 63ΠΓ7ΛΗ-ΞΩ4

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση των πρακτικών 30.1 και 30.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 30/2022 πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. οικ. 194798/5713/29-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011155569 2022-08-29) για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» & Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό έτος 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 382.692,91 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 171255).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1530_2022 ΑΔΑ: Ω5ΛΟ7ΛΗ-5Φ5

ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1531_2022 ΑΔΑ: Ω55Τ7ΛΗ-ΖΤΚ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΒ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2023»,της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1532_2022 ΑΔΑ: ΨΘΟΨ7ΛΗ-9ΝΣ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής Τεχνικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ» της Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 65.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1533_2022 ΑΔΑ: ΩΤΘ77ΛΗ-0ΧΘ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΆΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε. ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ & Δ.Ε. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ» της Π.Ε. Φωκίδας, με κωδικό αριθμό 2022EΠ86600008 της ΣΑΕΠ 866,προϋπολογισμού 5.900.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1534_2022 ΑΔΑ: ΩΖΑΠ7ΛΗ-ΛΞΦ

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙI Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, του έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΙΤΕΑΣ” της Π.Ε. Φωκίδας ,προϋπολογισμού 1.435.205,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1535_2022 ΑΔΑ: ΨΥΔΑ7ΛΗ-4ΕΡ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός λόγω αναθεώρησης) του 11ου υποέργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 120.000,00 € με Φ.Π.Α., με ΚΑΕ 2019ΕΠ06600026, «ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1536_2022 ΑΔΑ: 6ΝΡ47ΛΗ-Χ7Α

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας στο έργο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΘΗΒΑΣ – ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΛΑΜΙΑΣ» Υποέργο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΘΗΒΑΣ – ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ -ΛΑΜΙΑΣ , ΤΜΗΜΑ ΘΗΒΑ – ΛΙΒΑΔΕΙΑ -ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της Π.Ε.Βοιωτίαςπροϋπολογισμού 3.500.000 € ,αναδόχου : «ΟΔΟΣ ΑΤΕ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1537_2022 ΑΔΑ: Ω2ΛΑ7ΛΗ-ΓΕΣ

ΘΕΜΑ 25ο: Α.Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας για το ενταγμένο στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 έργου, με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ». Β.Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή τηςΓ.Ορισμός μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.