42η Συνεδρίαση 2021 – 26/10/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 , 42ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1451_2021 ΑΔΑ:67ΣΕ7ΛΗ-ΧΥΔ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Καταργήσεις-Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2021-2022 (11η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1452_2021 ΑΔΑ:ΨΟΑΗ7ΛΗ-9Κ9

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Διόρθωση της υπ’αριθμ. 1444/19-10-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1453_2021 ΑΔΑ:6Η6Ψ7ΛΗ-ΙΝΗ

ΘΕΜΑ 1οΈγκριση του αριθμ. 39/0510-2021 (ΑΔΑ: 6Π5Β7ΛΗ-ΕΞΕ)πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1454_2021 ΑΔΑ:ΨΘΞ37ΛΗ-6ΙΚ

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1455_2021 ΑΔΑ:6ΕΧΧ7ΛΗ-0ΑΧ

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού της Π.Σ.Ε. κ. Ηλία Μπουρμά , στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση “36η PHILOXENIA 2021” , η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 12-14/11/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1456_2021 ΑΔΑ:6Ω4Γ7ΛΗ-04Ξ

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αναλυτικών οργάνων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON 2020”, συνολικού προϋπολογισμού 30.380,00€ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1457_2021 ΑΔΑ:6ΨΟ17ΛΗ-ΧΨ0

ΘΕΜΑ 5οΈγκριση πρακτικών 1ου (11-08-2021) & 2ου (11-10-2021) της Επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού (οπτικοακουστικός εξοπλισμός – Ομάδα Β) για το Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 135493).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1458_2021 ΑΔΑ:Ψ3ΔΠ7ΛΗ-ΡΗΜ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 4ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για ένα έτος» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 103790).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1459_2021 ΑΔΑ:9ΚΚΥ7ΛΗ-6Η9

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση πρακτικών 3 και 4 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας”, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 6/167525/4918/30-7-2021, ΑΔΑΜ:21PROC009010674).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1460_2021 ΑΔΑ:ΩΓΞ07ΛΗ-ΗΡΡ

ΘΕΜΑ 8οΈγκριση παράτασης μέχρι 26/01/2022 της υπ’αριθμ.223796/3843/26-10-2020 σύμβασης με την οποία ανατέθηκε στην εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. – 2 ΧΛΜ. Ν.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΗΛ.: 2231020390 -Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ, η προμήθεια μηχανικών και μηχανολογικών ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου, φορτηγών αυτοκινήτων και υπερκατασκευών της Δ/νσης τεχνικών έργων της Π.Ε. Φωκίδαςαξίας 62.640,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1461_2021 ΑΔΑ:ΨΗΘΘ7ΛΗ-ΣΘΜ

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από παροχή υπηρεσιών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών υλοποίησης έργων της ΣΑΕΠ566 από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1462_2021 ΑΔΑ:9ΤΣΖ7ΛΗ-Σ9Ρ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης εκτέλεσης δικαστικής απόφασης από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1463_2021 ΑΔΑ:Ψ9ΠΠ7ΛΗ-8ΤΣ

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1464_2021 ΑΔΑ:ΩΓΗΩ7ΛΗ-5ΥΗ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1465_2021 ΑΔΑ:ΨΤΗΨ7ΛΗ-0ΒΧ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 202(ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1466_2021 ΑΔΑ:9ΤΙ97ΛΗ-Μ96

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1467_2021 ΑΔΑ:Ω0ΠΣ7ΛΗ-Ο5Ψ

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση της αριθμ. 225278/6326/13-10-2021 (ΑΔΑ:9ΗΞΡ7ΛΗ-ΙΩ7) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας, περί προσωρινής ανάθεσης εκτέλεσης συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας μέχρι την ολοκλήρωση των οικείων διαγωνισμών και όχι πέραν της 31-06-2022, σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 221228/6236/06-10-2021 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών (ΑΔΑΜ: 21PROC009320748).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1468_2021 ΑΔΑ:92ΜΖ7ΛΗ-ΠΧΦ

ΘΕΜΑ 16ο: Ακύρωση νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητή στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Άμφισσας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1469_2021 ΑΔΑ:995Μ7ΛΗ-ΙΛΞ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση τροποποιήσεων μαθητικών δρομολογίων των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1470_2021 ΑΔΑ:ΨΣΓΛ7ΛΗ-ΔΝ2

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση α) Προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, β) Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου, γ) Ορισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχής που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό και δ) Εξουσιοδότηση για σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση αναχωμάτων-συρματοκιβωτίων στο ρέμα Κοραδίλας Τ.Κ. Πλατυστόμου Δήμου Μακρακώμης »Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 65.500,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1471_2021 ΑΔΑ:ΨΜ2Α7ΛΗ-Ο7Ε

ΘΕΜΑ 19οΈγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου «Επισκευή τεχνικών στο χείμαρρο Τριζοινικού »της Π.Ε. Φωκίδας με ανοικτό διαγωνισμό προϋπολογισμού 60.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1472_2021 ΑΔΑ:ΨΕΡΓ7ΛΗ-4ΕΠ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία, Αναβάθμιση Πάρκου Λαού και Δημοτικής Αγοράς Στυλίδας »Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1473_2021 ΑΔΑ:6ΠΧΚ7ΛΗ-ΑΕΤ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση οδού Μεγάλο Χωριό – Λακκώματα – Καλλιακούδα (Α‘ Φάση) »Π.Ε. Ευρυτανίας προϋπολογισμού 550.000,00  με ΦΠΑ, αναδόχου ΡΟΥΜΠΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1474_2021 ΑΔΑ:ΩΤΡΞ7ΛΗ-0ΑΕ

ΘΕΜΑ 22οΈγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας τύπου μπέλεϋ επί του Σπερχειού ποταμού στην περιοχή Καστρίου Ν.Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 350.000,00€ αναδόχου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΓΩΓΟΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1475_2021 ΑΔΑ:ΨΖΖ37ΛΗ-ΩΣΚ

ΘΕΜΑ 23οΈγκριση 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Βελτίωση συνδετήριου οδικού κόμβου περιοχής Μαλαμάτων Π.ΕΦωκίδας»αναδόχου ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1476_2021 ΑΔΑ:Ψ5ΘΜ7ΛΗ-Α4Ω

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1477_2021 ΑΔΑ:ΨΟΖΨ7ΛΗ-Ρ1Θ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 224227/664/12-10-2021 με ΑΔΑ:Ψ6Σ07ΛΗ-ΗΟΦ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις από 10/10/2021)στην περιοχή της Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1478_2021 ΑΔΑ:6Υ2Υ7ΛΗ-ΓΜΤ

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 224229/847/10-10-2021 με ΑΔΑ:6Ο2Ο7ΛΗ-0Β7 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, από τη θεομηνία «ΑΘΗΝΑ», στις 09-10-2021 στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1479_2021 ΑΔΑ:Ψ3Π87ΛΗ-ΛΔΛ

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021», χρήση 2021 της Π.Ε. Βοιωτίας.