3η Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 784/60972/15-3-2018(ΑΔΑ:6ΡΧ67ΛΗ-ΧΗ9) Απόφασης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Πάρκου στη θέση ‘Ξηρόρεμα’’ Τ.Κ. Στεφάνης Δ.Ε. Δερβενοχωρίων, Δήμου Τανάγρας, Π.Ε. Βοιωτίας Π.Στ. Ελλάδας της εταιρείας «ΜΑΝΩΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ΄αριθμ. 192805/2979/29-8-2018(ΑΔΑ:Ψ0ΝΠ7ΛΗ-83Κ) και 45001/660/06-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΠΡ7ΛΗ-Φ6Ζ) Αποφάσεις

ΩΚΞΤ7ΛΗ-ΓΨΜ (1)

Σχολιάστε