3η συνεδρίαση Π.Σ. 2019 ( 05-04-2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

73_2019 6ΧΜΩ7ΛΗ-Θ42.

Απόφαση εισαγωγής δύο (20 θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης

74_2019 ΩΥΙ27ΛΗ-ΖΣ6

Αλλαγή εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Π.Σ. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΩΠΑΪΔΑΣ»

75_2019 Ψ15Α7ΛΗ-7ΤΟ

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας).

76_2019 ΨΨΙ77ΛΗ-51Γ

Ορισμός εκπροσώπου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιτροπή αρμοδιότητας Λιμενικής Αρχής

77_2019 Ω4Β27ΛΗ-ΘΔΕ-1

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 33 του Ν. 2971/2001 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας για την εξέταση αιτημάτων σχετικά με το τεκμήριο ωφέλειας των ιδιοκτητών των απαλλοτριωμένων ακινήτων, κατά τις διατάξεις του Ν.653/1977 και Ν.2882/2001, αρμοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

78_2019 ΨΩΗ07ΛΗ-ΑΦΗ

Τροποποίηση του καταστατικού της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” και συντομογραφικά “Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.”, ως προς το άρθρα 5 και 8 αυτού.

79_2019 ΩΚ8Τ7ΛΗ-ΖΩΥ

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Αστικής Εταιρίας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και συντομογραφικά «Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.».

80_2019 6Σ8Β7ΛΗ-ΓΧΜ

Μερική ανάκληση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης έκτασης 45,26 τ.μ. από τα 88.233,39 τ.μ. που απαλλοτριώθηκαν με την υπ’ αριθμ.53848/2452/Φ.329.Κ/7-7-2010 (ΦΕΚ 291/23-07-2010 τ.Α.Α.Π.) απόφαση της Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την κατασκευή του έργου «Οδός Αταλάντη – Όρια Ν.Βοιωτίας, Τμήμα Ε». Αρ.έργου : 2009ΕΠ05680038 της ΣΑΕΠ 0568.

81_2019 6ΑΒΓ7ΛΗ-ΡΒ1

Έγκριση 1) Μελέτης τροποποίησης – συμπλήρωσης ισόπεδου τρισκελούς κόμβου οδού πρόσβασης ΧΥΤΥ Ν.Φωκίδας με Ε.Ο. 27 Άμφισσας – Γραβιάς και

2) Μελέτη σήμανσης και ασφάλισης εκτελούμενων έργων σε οδό για την κατασκευή ισόπεδου τρισκελούς κόμβου οδού πρόσβασης στο ΧΥΤΥ Ν.Φωκίδας με Ε.Ο 27 Άμφισσας Γραβιάς, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ».

82_2019 60ΠΕ7ΛΗ-17Ψ

Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2019 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 02)

83_2019 ΨΨΖ57ΛΗ-Τ7Ψ

Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος από πιστώσεις Τακτικών ΚΑΠ Τόκων, Ιδίων Πόρων, ΟΣΚ και Επιχορηγήσεων Λοιπών Φορέων ΠΕ Βοιωτίας (Τροπ.01) έτους 2019

84_2019 ΩΨΝ77ΛΗ-Σ6Ψ

Έγκριση 1ης τροποποίησης (τροπ. 01) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2019

85_2019 ΩΩΔΜ7ΛΗ-Α5Ι.

Έγκριση κατάρτισης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις Συλλογικές Αποφάσεις : ΣΑΕΠ 056/1, ΣΑΕΠ 056/2 και ΣΑΕΠ 356/2

86_2019 6ΥΠΠ7ΛΗ-ΞΘΥ

Έγκριση κατάρτισης του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) έτους 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις Συλλογικές Αποφάσεις : ΣΑ ΕΠ066, ΕΠ166, ΕΠ366, ΕΠ566, ΕΠ766, ΕΠ866 και ΜΠ066, ΜΠ366, ΜΠ766.

87_2019 6ΒΝ37ΛΗ-Ν5Μ-1

Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2018ΕΠ06600094 και τίτλο: «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α) ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019

88_2019 ΨΞΞΟ7ΛΗ-Τ16

Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2018ΕΠ0660060 και τίτλο: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΙΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΠΡΟΣ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ», έτους 2019.

89_2019 ΨΕ9Δ7ΛΗ-803

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600002 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

90_2019 ΨΗΔΟ7ΛΗ-ΤΞΔ

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566

91_2019 6Ξ9Ψ7ΛΗ-ΙΚ4

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600012 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ»

92_2019 ΩΣΝΣ7ΛΗ-ΑΨΓ

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566

93_2019 ΩΔΒ07ΛΗ-1ΞΦ

“Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600010 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019)» της ΣΑΕΠ 566”

94_2019 6Ξ4Κ7ΛΗ-Φ8Ο

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Μακρακώμης για το έργο: «Τσιμεντόστρωση προαυλιου χώρου Δημοτικού Σχολείου Γαρδικίου», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

95_2019 7ΖΧ37ΛΗ-Θ39

Προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ (ΝΠΔΔ), για την προμήθεια των αναγκαίων ποσοτήτων ακατέργαστου νερού, για την ενίσχυση της άρδευσης του Κωπαίδικού Πεδίου, για την αρδευτική περίοδο 2019

96_2019 Ω4ΖΗ7ΛΗ-3ΒΩ

Προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τον Δήμο Λεβαδέων, για την χρήση των αρδευτικών γεωτρήσεων

97_2019 ΩΥΥ97ΛΗ-5ΞΨ

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού, για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ – Β΄ ΦΑΣΗ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

98_2019 Ω4ΕΝ7ΛΗ-ΜΨΔ

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας και του Δήμου Τανάγρας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

99_2019 6ΦΔΥ7ΛΗ-ΕΨΜ

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΑΜΙΑΣ».

100_2019 Ω1ΒΡ7ΛΗ-ΙΡ0

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης(Α.Π.Θ) και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Παρακολούθηση Δυνητικώς Τοξικών Μικροφυκών στις Ζώνες Παραγωγής και Αλιείας Δίθυρων Μαλακίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Εύβοιας για το έτος 2019»

101_2019 6ΟΤΙ7ΛΗ-2Θ1.

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και παραρτήματος αυτής με τον Δήμο Κύμης Αλιβερίου για το έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΡΥΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΑΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ » και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

102_2019 9ΩΦΕ7ΛΗ-ΕΔΩ

Έγκριση 2ης τροποποίησης ως προς το παράρτημα ΙΙ της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο : «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΓΛΑ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ»,

103_2019 60Α57ΛΗ-ΧΜΕ

Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας   και του Δήμου Τανάγρας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» και αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης

104_2019 ΨΟΦ57ΛΗ-7Ψ6

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΧΘΗ ΤΟΥ ΡΟΥΣΤΙΑΝΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

105_209 6ΟΒΩ7ΛΗ-5Ε2

Διαβίβαση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΕ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ” προς έγκριση, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

106_2019 Ω5ΓΘ7ΛΗ-ΖΞΟ

Διαβίβαση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΠΟΤΑΜΙΑΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ” προς έγκριση, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθηση

107_2019 69ΡΨ7ΛΗ-ΖΩ7

Διαβίβαση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΕΓΔΟΒΑ” προς έγκριση, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

108_2019 ΩΔΜΟ7ΛΗ-Ν21

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ο 48 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΑΚΟΡΕΜΜΑ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

109_2019 ΨΟΞΥ7ΛΗ-7ΒΩ

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

110_2019 7ΧΑΔ7ΛΗ-ΓΩΒ

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και παραρτήματος αυτής με το Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων με διακριτικό τίτλο: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗ ΔΙΡΦΙΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ-ΔΗ.ΚΑ.ΔΙ.ΜΕ» για το έργο : «Αναβάθμιση Γηπέδου Ψαχνών» και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

111_2019 78ΡΜ7ΛΗ-ΡΡΒ

Πρόταση σύναψης, έγκρισης Σχεδίου και ορισμού μελών για την Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΩΡΕΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ»

112_2019 ΨΗΒΣ7ΛΗ-ΠΦ6.

παράταση της χρονικής διάρκειας της συνεδρίασης

113_2019 ΩΘ5Χ7ΛΗ-8ΑΘ

Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης, για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων των σχολικών ετών 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022 της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

114_2019 ΨΧΓ27ΛΗ-ΝΥΖ

Έγκριση κάλυψης δαπάνης συμμετοχής τέκνων του προσωπικού της Π. Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2019

115_2019 ΨΚΠ77ΛΗ-7ΔΒ

Παραπομπή θέματος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη ρύθμιση οφειλής της εταιρείας «ΑΦΟΙ Ν. ΚΟΛΙΟΥΚΟΥ Ο.Ε.»

116_2019 ΨΑΤΠ7ΛΗ-86Ν

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως Δ΄ Τρίμηνο 2018

117_209 9ΒΞΓ7ΛΗ-ΑΨΩ

Έγκριση αναμορφωμένου ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2019

118_2019 995Ε7ΛΗ-Δ4Σ

2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

119_2019 ΨΞ637ΛΗ-ΣΞΒ

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

120_2019 ΩΓΗΟ7ΛΗ-Ι7Δ

Έγκριση εγκατάστασης ενός αυτόματου μηχανήματος ανάληψης μετρητών ( ΑΤΜ ) στον προαύλιο χώρο του κτιρίου που στεγάζεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος επί της Λεωφ. Καλυβίων 2 ( Πρώην Στρατηγείο ΜΕΡΥΠ)

121_2019 ΨΥΣ87ΛΗ-ΨΑ0

Από την Περιφερειακή Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» με θέμα «Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απεργία στην FERO».

122_2019 6Κ1Χ7ΛΗ-Ο5Φ

Από την Περιφερειακή Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» με θέμα «Πρόταση ψηφίσματος συμπαράστασης στο σωματείο εργαζομένων στις συνεργαζόμενες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ, ΖΟΥΡΑ, ΒΙΟΚΟΤ, ΕΛΙΖΑ ΑΛΚΟΤ (συμφερόντων «ΖΟΥΡΑ»)»

 

 

Σχολιάστε