39η Συνεδρίαση 2021 – 5/10/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 5ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1347_2021 ΑΔΑ:6Ε3Ω7ΛΗ-ΙΥΘ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Διόρθωση των 792/08-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΩ97ΛΗ-ΚΚ6) και 1161/31-08-2021 (ΑΔΑ: 99ΖΑ7ΛΗ-ΕΜΨ) Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1348_2021 ΑΔΑ:ΨΙ6Φ7ΛΗ-ΡΥΩ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Α. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και του «Ινστιτούτου Prolepsis» για το έργο: «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής“ΔΙΑΤΡΟΦΗ” σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2021 – 2022». Β. Ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1349_2021 ΑΔΑ:Ω0ΨΒ7ΛΗ-ΡΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας [σχετικά με την προσφυγή της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΛΕΝΤΗΣ Β.Π & ΣΙΑ Ε.Ε»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1350_2021 ΑΔΑ:ΡΠΡΔ7ΛΗ-ΧΘΞ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Δ΄Τμήμα) [σχετικά με την έφεση του Πελεκάνου Ανδρέα του Γεωργίου, επιχειρηματία υγρών καυσίμων].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1351_2021 ΑΔΑ:ΩΧΚΓ7ΛΗ-Ζ6Ρ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την ανακοπή ΚΕΔΕ της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΣΤΕΡΣΟΛ-Ν. ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1352_2021 ΑΔΑ:68ΒΘ7ΛΗ-7ΘΟ

ΘΕΜΑ 4ο: Παράταση συμβάσεων προσληφθέντων για τις ανάγκες αντιμετώπισης του κορωνοιού της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1353_2021 ΑΔΑ:Ψ79Μ7ΛΗ-Σ58

ΘΕΜΑ 5ο: Παράταση συμβάσεων τριών (3) υπαλλήλων με σχέση Ι.Δ.ΟΧ. , για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1354_2021 ΑΔΑ:6Σ497ΛΗ-ΣΟΥ

ΘΕΜΑ 6ο:Παράταση μίσθωσης αποθήκης Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και  Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1355_2021 ΑΔΑ:ΨΨΓ57ΛΗ-Μ6Σ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση α) διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη σύμβασης: «Προμήθεια ΑΛΑΤΟΣ 2021-2022 Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 166.426,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, β) της υπ΄αριθμ. 15/2021 μελέτης – των τεχνικών προδιαγραφών και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1356_2021 ΑΔΑ:ΩΗ407ΛΗ-1Ψ5

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α) του πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού [122963] για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών & συντήρηση-επισκευή ελαστικών, οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022» προϋπολογισμού 157.700,00€ με ΦΠΑ και β) την κατακύρωση του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1357_2021 ΑΔΑ:6ΨΘ37ΛΗ-0ΛΗ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση α) διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη σύμβασης: «Προμήθεια δομικών υλικών» για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 71.994,40 € με ΦΠΑ 24%, β) της αριθ. 16/2021 μελέτης – των τεχνικών προδιαγραφών και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1358_2021 ΑΔΑ:ΩΜ8Ο7ΛΗ-ΧΟ0

ΘΕΜΑ 10ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221, του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” για τον διαγωνισμό: «Προμήθεια δομικών υλικών Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 71.994,40 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1359_2021 ΑΔΑ:Ψ5ΞΔ7ΛΗ-Ο0Θ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση α) του πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού [135266] για την παροχή υπηρεσιών του έργου: «Καθαρισμός Αρδευτικών Καναλιών Κωπαΐδας για τα έτη 2021-2022»προϋπολογισμού 929.508,00€ με ΦΠΑ και β) την κατακύρωση του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1360_2021 ΑΔΑ:6ΣΟΕ7ΛΗ-2ΨΤ

ΘΕΜΑ 12ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1361_2021 ΑΔΑ:ΨΞΗΔ7ΛΗ-Θ9Γ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1362_2021 ΑΔΑ:ΨΦΔΛ7ΛΗ-5ΦΦ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από παροχή υπηρεσιών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών υλοποίησης έργων του Τεχνικού Προγράμματος (ΚΑΠ2021) από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1363_2021 ΑΔΑ:6ΕΛΠ7ΛΗ-ΠΤ8

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,έτους 2021, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1364_2021 ΑΔΑ:66ΜΛ7ΛΗ-3ΦΟ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1365_2021 ΑΔΑ:ΩΖ2Ι7ΛΗ-Η5Ζ

ΘΕΜΑ 17ο: α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και β) Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2021 δεκτικού ΚΑΕ0719,0722, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1366_2021 ΑΔΑ:Ψ0Δ77ΛΗ-ΟΚ6

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 44/29-06-2021 και 44Α/2-09-2021 πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα έτη 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 6.949.683,00 άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 1ης Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών 139891/4542/15-7-2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1367_2021 ΑΔΑ:ΩΣ757ΛΗ-Υ4Θ

ΘΕΜΑ 19ο: Καταργήσεις – τροποποιήσεις – συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2021-2022 (κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1368_2021 ΑΔΑ:ΩΑ857ΛΗ-ΞΑ5

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικού 15 της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών, με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 14.149.742,66 , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και προαιρέσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1369_2021 ΑΔΑ:6Ζ5Ζ7ΛΗ-8Γ0

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1370_2021 ΑΔΑ:6ΚΑΖ7ΛΗ-5ΣΙ

ΘΕΜΑ 22ο:Συμπλήρωση-Τροποποίηση των αριθμ. 368/2021 (ΑΔΑ: 60ΔΡ7ΛΗ-9ΡΟ) και 1048/2021 (ΑΔΑ: 6ΨΠΩ7ΛΗ-ΗΔΓ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, έπειτα από τις παρατηρήσεις της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, για το έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΘΥΑ/AΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5049917

ΑΠΟΦΑΣΗ 1371_2021 ΑΔΑ:ΨΚ367ΛΗ-10Α

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της μελέτης: «Μελέτη τμηματικής οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων περιοχής Αρκίτσας, Λιβανατών και Αταλάντης και κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ. Μαρτίνου, Λάρυμνας, Μαλεσίνας, Θεολόγου του δήμου Λοκρών», προεκτιμώμενης αμοιβής 2ου υποέργου 100.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1372_2021 ΑΔΑ:6Κ1Β7ΛΗ-1ΥΗ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της συνοπτικής, ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή προβλήτας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στον Λ. Νέων Στύρων (ΟΛΝΕ Α.Ε.)», προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1373_2021 ΑΔΑ:623Κ7ΛΗ-66Χ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ και ανακήρυξη νέου προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός Μόρνου ποταμού», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ, κατόπιν συμμόρφωσης στην αριθμ. 410/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1374_2021 ΑΔΑ:6Φ8Ω7ΛΗ-Α2Θ

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Αποπεράτωση πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας» με κωδικό αριθμό 2020ΕΠ06600006 από ΣΑΕΠ066 με προϋπολογισμό 900.000,00 € με ΦΠΑ ,Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1375_2021 ΑΔΑ:6ΨΚΨ7ΛΗ-ΧΔΖ

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση πρακτικού 2 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της από 14-5-2021 δημοπρασίας και κατακύρωση σύμβασης του έργου: «Κατασκευή αρδευτικού αγωγού εμπλουτισμού υδάτων στην Τ.Κ. Ανθήλης», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1376_2021 ΑΔΑ:6Φ4Φ7ΛΗ-2ΡΕ

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Επισκευή-συντήρηση Κέντρου Υγείας

Ιστιαίας» προϋπολογισμού 120.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1377 _2021 ΑΔΑ:6ΧΚΑ7ΛΗ-ΛΩΘ

ΘΕΜΑ 29ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια της Προϊσταμένης της Αρχής, για πρόσκληση Οικονομικών Φορέων να υποβάλουν εξηγήσεις σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές στους διαγωνισμούς: Α) «Συντήρηση εθνικής οδού υπ΄αρ. 44 για το έτος 2020» και Β) «Διαμόρφωση παραλίας Ν. ΑρτάκηςΒ΄ Φάση».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1378_2021 ΑΔΑ:Ω0Ζ47ΛΗ-ΗΦΜ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας, για το έτος 2019», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας αναδόχου ΜΑΝΘΟΣ Δ.ΖΑΧΑΡΗΣ.