38η Συνεδρίαση 2022 – (04-10-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 4ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1345_2022 ΑΔΑ: Ω86Π7ΛΗ-ΘΩΟ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση τροποποιήσεων υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, για τις ανάγκες του σχολικού έτους 2022-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1346_2022 ΑΔΑ: Ψ00Σ7ΛΗ-Τ9Ν

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 33/06-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΟΙ57ΛΗ-ΙΕΓ) & 34/13-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΟΜ47ΛΗ-ΔΩΙ ) ,πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 1347_2022 ΑΔΑ: 6ΦΜ47ΛΗ-3ΨΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, λόγω κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγράφων, της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1348_2022 ΑΔΑ: 663Τ7ΛΗ-ΒΓ9

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας της Π.Σ.Ε. και ενός (1) περιφερειακού συμβούλου της Π.Σ.Ε. για τη συμμετοχή τους στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «SIAL PARIS 2022», που θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 19 Οκτωβρίου 2022, με φυσική παρουσία στο Εκθεσιακό Πάρκο PARIS NORD VILLEPINTE, στο Παρίσι / Γαλλία.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1349_2022 ΑΔΑ: ΨΨ7Η7ΛΗ-3ΞΥ

ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1350_2022 ΑΔΑ: 69ΑΖ7ΛΗ-ΔΞΖ

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022,της Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1351_2022 ΑΔΑ: 60457ΛΗ-ΞΞ8

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2022,της Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1352_2022 ΑΔΑ: Ψ1Α57ΛΗ-Σ5Μ

ΘΕΜΑ 7ο:Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1353_2022 ΑΔΑ: 6Ν607ΛΗ-2ΚΗ

ΘΕΜΑ 8ο: Α.Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.Β. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.Γ. Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2022, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717/0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1354_2022 ΑΔΑ: 6ΟΦΚ7ΛΗ-ΥΑ1

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022 της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1355_2022 ΑΔΑ: 650Ν7ΛΗ-Λ7Μ

ΘΕΜΑ 10ο:Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων, τα οποία αφορούν την παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, που έχουν συναφθεί κατά τα σχολικά έτη 2020-2022 και τροποποίηση του δρομολογίου 1.22, στα πλαίσια του ΔΣΑ 2020-2023 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1356_2022 ΑΔΑ: ΩΖΨΖ7ΛΗ-Ε21

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση νέων μαθητικών δρομολογίων για την υλοποίηση εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης, για το σχ. έτος 2022-2023, στα πλαίσια του ΔΣΑ της ΠΕΒ της αριθ. 90209_2410/20-5-2020 (AΔΑΜ: 20PROC006733460) Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1357_2022 ΑΔΑ: ΨΞΗ97ΛΗ-Ζ21

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 8ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τo σχολικό έτoς 2022- 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1358_2022 ΑΔΑ: ΨΒΞΣ7ΛΗ-ΕΞΝ

ΘΕΜΑ 13ο: Ανάθεση των δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες ή τους προσωρινούς αναδόχους των 23/2021, 25/2022, 26/2022 και 27/2022 Προσκλήσεων στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 391 παρ.4 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-07-2022) ‘’Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα : Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις’’.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1359_2022 ΑΔΑ: 6Θ1Ω7ΛΗ-4ΘΥ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του υπ.αριθμ. 2/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού, Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης:Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για ένα έτος 2022-2023 Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 85.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1360_2022 ΑΔΑ: ΨΜΚ67ΛΗ-ΗΡΞ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και όρων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ», με σκοπό την επούλωση λακκουβών στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο από το Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1361_2022 ΑΔΑ: 6ΔΨΤ7ΛΗ-5ΤΣ

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση α) πρακτικού άγονης δημοπρασίας, β) ματαίωση της διαδικασίας και γ) επανάληψης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια εξήντα επτά (67) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (Operational Leasing)», με αντικατάσταση των όρων της, προϋπολογισμού 2.359.224,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1362_2022 ΑΔΑ: ΩΥ0Ν7ΛΗ-Δ2Τ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του 1ου Π.ΚΤ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Α.Π.Ε του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2019», προϋπολογισμού 1.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1363_2022 ΑΔΑ: ΨΜ0Κ7ΛΗ-5ΟΚ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση αποδοχής δωρεάς, έγκριση της μελέτης : «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας Μελέτη Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων» και υποβολής της σχετικής πρότασης χρηματοδότησης στο ΕΤΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1364_2022 ΑΔΑ: ΩΤΙΜ7ΛΗ-ΙΟΘ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», προϋπολογισμού: 400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου : “ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1365_2022 ΑΔΑ: ΩΧ0Σ7ΛΗ-ΖΟΗ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση επιμήκυνσης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 77 (ΤΜΗΜΑ ΨΑΧΝΑ – ΠΑΓΩΝΤΑ)», συνολικό ποσό 1.047.153,92€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (24%), αναδόχου:ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1366_2022 ΑΔΑ: ΨΨ0Ε7ΛΗ-ΞΚΞ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.218341/568/26-09-2022 με ΑΔΑ:Ψ8ΑΓ7ΛΗ-Ο9Μ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (έρευνες για την εύρεση αγνοούμενης στην τεχνητή λίμνη Κρεμαστών στη θέση Γέφυρα Τατάρνας Ευρυτανίας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1367_2022 ΑΔΑ: ΩΑΩΓ7ΛΗ-4ΚΙ

ΘΕΜΑ 22ο: Διόρθωση – τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1100/02-08-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ μετά την από 29-07-2022 ορθή επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 63170/123/23-03-2022 (ΑΔΑ:ΨΟΨΡ7ΛΗ-ΓΘ7) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (αντιμετώπιση συνεπειών συνεχών βροχοπτώσεων – πρόληψη πλημμυρών – χιονοπτώσεις – κακοκαιρία ΦΙΛΙΠΠΟΣ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1368_2022 ΑΔΑ: Ω2ΡΤ7ΛΗ-93Ζ

ΘΕΜΑ 23ο: Α. Συμπλήρωση-Τροποποίηση της αριθμ. 1288/2022 (ΑΔΑ: 6Η0Α7ΛΗ-3ΝΔ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για το ενταγμένο στην 8η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 έργου με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδών προς Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού-Μπαλαλούκα». Β.Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ.Ορισμός μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1369_2022 ΑΔΑ: 6ΞΑΚ7ΛΗ-ΠΞ5

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση της 7ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022,της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.