37η Συνεδρίαση 2021 – 21/09/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1274_2021 ΑΔΑ: Ω3ΡΝ7ΛΗ-663

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 34/3108-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΔΔ7ΛΗ-7Ω2) και 35/8-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΞΑ7ΛΗ-3ΨΟ) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1275_2021 ΑΔΑ: ΨΝΞΡ7ΛΗ-7Ε2

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή του “Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Ορχομενού – Γιάννης Μουτσανας”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1276_2021 ΑΔΑ: Ω8Φ57ΛΗ-ΜΩΠ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού οδικού δικτύου για την περίοδο 2021-2022», προϋπολογισμού 150.000,00 με ΦΠΑ 13% και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1277 _2021 ΑΔΑ: ΩΤΔΤ7ΛΗ-ΨΒ0

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικών 1 και 2 της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας”, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1278_2021 ΑΔΑ: 9ΩΟΥ7ΛΗ-ΕΤΠ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότητου διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια άλατος 2021-2022 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 600.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1279_2021 ΑΔΑ: 64767ΛΗ-1ΑΠ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 46.169,60 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1280_2021 ΑΔΑ: ΩΑ1Ξ7ΛΗ-0ΑΕ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια αντιπαγετικού άλατος για αποχιονισμούς 2021-2023, συνολικού προϋπολογισμού 209.999,20 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1281_2021 ΑΔΑ: 90Θ67ΛΗ-766

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια πινακίδων χιονοδεικτών και χρωμάτων για το οδικό δίκτυο Φωκίδας”, συνολικού προϋπολογισμού 58.500,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1282_2021 ΑΔΑ: ΨΠΘΓ7ΛΗ-ΧΡΛ

ΘΕΜΑ 9ο: Α. Ανάθεση παροχής υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και δεμάτων στο εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Νομού Ευβοίας, χρονικής διάρκειας ενός έτους (1) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης [με δικαίωμα παράτασης δυο (2) μηνών], σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν.4412/2016 «Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρα 74 και 76, παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Β. Συγκρότηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1283_2021 ΑΔΑ: ΨΔΦΣ7ΛΗ-ΚΓ7

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού 10 της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για την «Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, διαμονής – διατροφής σε καταλύματα του Νομού Ευρυτανίας, ενόψει αθλητικών διοργανώσεων ευρείας απήχησης που απορρέουν από το υπογεγραμμένο Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το Δήμο Καρπενησίου», προϋπολογισμού 37.920,96 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1284 _2021 ΑΔΑ: 9ΒΡ87ΛΗ-0ΨΝ

ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 43/2021 (21SYMV008973121) σύμβασης περί “Ανάθεσης υπηρεσιών ναύλωσης δύο τουριστικών σκαφών και δρομολόγησης της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1285_2021 ΑΔΑ: 6ΗΤ07ΛΗ-9Ο4

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Κοπή χόρτων και κλαδιών στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, κατόπιν νομικής γνωμοδότησης (εξ΄αναβολής).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1286_2021 ΑΔΑ: Ω04Ο7ΛΗ-835

ΘΕΜΑ 13ο: Διόρθωση της υπ΄ αριθμ. 1163/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9Τ1Α7ΛΗ-ΛΞΖ) περί ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021 για την με αρ. πρωτ. 139891/4542/15-07-2020 1η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 20PROC007031858 2020-07-15).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1287_2021 ΑΔΑ: ΨΙ1Κ7ΛΗ-Ε05

ΘΕΜΑ 14ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1164/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΕΘ67ΛΗ- ΝΟΘ) περί ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021 για την με αρ. πρωτ. 189366/5773/16-9-2020 2η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007031858 2020-07-15).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1288_2021 ΑΔΑ: 6ΤΙ67ΛΗ-ΙΡΞ

ΘΕΜΑ 15ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1166/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 94ΛΚ7ΛΗ-ΛΟΞ) περί ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021 για την με αρ. πρωτ. 220805/6709/21-10-2020 4η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 20PROC007526145), στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007031858 2020-07-15).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1289_2021 ΑΔΑ: 61ΜΡ7ΛΗ-ΜΝΨ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 52 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα έτη 2021-2022», σύμφωνα με την 198945/720/13-9-2021 πρόσκληση ενδιαφέροντος για 2 άγονα δρομολόγια σε συνέχεια της αριθμ. 8ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ. 181580/5235/19-08-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1290_2021 ΑΔΑ: 63ΥΥ7ΛΗ-ΟΤ3

ΘΕΜΑ 17ο: Καταργήσεις – τροποποιήσεις – συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2021-2022 (3η & 4η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1291_2021 ΑΔΑ: Ω8ΑΩ7ΛΗ-ΗΜΩ

ΘΕΜΑ 18ο: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και των Επιτροπών Παραλαβής των επικεφαλής εταίρων των Κοιν. Συμπράξεων του έργου με τίτλο: «Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ των Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας και Π.Ε. Φωκίδας, περιόδου 2018 – 2019.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1292_2021 ΑΔΑ: 6ΧΦΙ7ΛΗ-5ΔΛ

ΘΕΜΑ 19ο: Πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των δασικών πυρκαγιών και είχαν ως αποτέλεσμα την κήρυξη των περιοχών του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, του Δήμου ΙστιαίαςΑιδηψού και του Δήμου Καρύστου, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1293_2021 ΑΔΑ:ΩΣΦΠ7ΛΗ-ΣΒΙ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1294_2021 ΑΔΑ: 9ΛΤ77ΛΗ-Ε2Φ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) & τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), οικονομικού έτους 2021, για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1295_2021 ΑΔΑ: ΩΞΦΓ7ΛΗ-61Φ

ΘΕΜΑ 22ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα και μελέτες, οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1296_2021 ΑΔΑ: ΩΧΚΩ7ΛΗ-Ξ9Δ

ΘΕΜΑ 23ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργου του Τεχνικού Προγράμματος (ΚΑΠ2021) από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1297_2021 ΑΔΑ: ΩΤΖΤ7ΛΗ-4ΒΤ

ΘΕΜΑ 24ο: Ορισμός των μελών της επιτροπής του άρθρου 7 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας” και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” για ένταξη και υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Γλύφας νομού Φθιώτιδας», σε μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020, προϋπολογισμού 2.032.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1298_2021 ΑΔΑ:ΩΣΚ57ΛΗ-ΟΚ2

ΘΕΜΑ 25ο: Ορισμός των μελών της επιτροπής του άρθρου 7 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας” και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” για ένταξη και υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Αχλαδίου νομού Φθιώτιδας», σε μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020, προϋπολογισμού 2.765.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1299_2021 ΑΔΑ: ΩΥΔ77ΛΗ-ΩΨΤ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 195505/971/7-09-2021 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Δ.Κ. Αντίκυρας, θέσεις «ΕλαιώναςΠεριστερά» του Δήμου Διστόμου, Αράχωβας, Αντίκυρας, την 07/09/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1300_2021 ΑΔΑ: Ψ30Ν7ΛΗ-ΕΧ1

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 192570/574/9-09-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις από 5/09/2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1301_2021 ΑΔΑ: 9ΚΧ17ΛΗ-Υ9Κ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1302_2021 ΑΔΑ: 6Η047ΛΗ-Ξ3Η

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1303_2021 ΑΔΑ: ΩΚΥ97ΛΗ-8ΗΡ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επισκευήσυντήρηση κέντρου υγείας Μακρακώμης», προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1304_2021 ΑΔΑ: Ω5957ΛΗ-6ΟΕ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Κέντρου Υγείας Αταλάντης», προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1305_2021 ΑΔΑ: 6ΥΖΟ7ΛΗ-ΨΗ4

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση οδικών αξόνων Ν. ΑρτάκηΨαχνά & Χαλκίδα – Λέπουρα – παρ. Κύμης», προϋπολογισμού 1.261.000,00 με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1306_2021 ΑΔΑ: ΩΜΝΑ7ΛΗ-ΙΦΘ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός τεχνικών έργων – οχετών & αντιστήριξης πρανών», προϋπολογισμού 328.000 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1307_2021 ΑΔΑ: 6Κ0Θ7ΛΗ-ΓΗΝ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:Κατασκευή τάφρου όδευσης ομβρίων στην Εθ. Οδό 27”, προϋπολογισμού 28.477,96 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1308_2021 ΑΔΑ: ΨΘΒ37ΛΗ-ΟΟ6

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επούλωση λάκκων με άσφαλτο», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1309_2021 ΑΔΑ: ΩΓΨ07ΛΗ-ΖΤΠ

ΘΕΜΑ 36ο: Λήψη απόφασης σχετικά με το πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για αντιπλημμυρική προστασία – ποταμοί Μελάς (Μαυροπόταμος) Παστέλικας και Ποταμάκι, συνολικού μήκους 32κμ.», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.299.122,96 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας, κατόπιν νομικής γνωμοδότησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1310_2021 ΑΔΑ: ΨΙΘΟ7ΛΗ-8Ψ1

ΘΕΜΑ 37ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας, δια της Προϊσταμένης της, για πρόσκληση Οικονομικών Φορέων να υποβάλουν εξηγήσεις σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές στους διαγωνισμούς: α. «Συντήρησηαποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2021 – 2022». β. «Αποκατάσταση γεφυριών στην περιοχή της Κωπαΐδας». γ. «Διαμόρφωση χώρου στο Διοικητήριο Λιβαδειάς για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1311_2021 ΑΔΑ:ΨΙΗΡ7ΛΗ-ΥΒΩ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος (ΚΕΤΕΚ) Καρπενησίου», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1312_2021 ΑΔΑ:Ψ4087ΛΗ-ΘΧΚ

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση 2ης παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Αγία Βλαχέρνα – όρια νομού», προϋπολογισμού 800.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1313_2021 ΑΔΑ: 9ΒΟΧ7ΛΗ-ΩΑΔ

ΘΕΜΑ 40ο: Α. Έγκριση α) προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με το Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και β) πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου. Β. Ορισμός της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχής που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό. Γ. Εξουσιοδότηση για σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού των έντεκα (11) υποέργων του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας στις περιοχές των δήμων Λαμιέων, Μακρακώμης, Δομοκού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (κακοκαιριάΙανόςτης 18/9/2020)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1314_2021 ΑΔΑ: Ψ9Θ07ΛΗ-ΠΥΕ

ΘΕΜΑ 41ο: Α. Έγκριση α) προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με το Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και β) πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου. Β. Ορισμός της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχής που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό. Γ. Εξουσιοδότηση για σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού των τεσσάρων (4) υποέργων του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών των ΤΟΕΒ της Π.Ε. Φθιώτιδας μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (κακοκαιριάΙανόςτης 18/9/2020)».