36η Συνεδρίαση 2021 – 14/09/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 14ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1235_2021 ΑΔΑ:ΩΔ0Η7ΛΗ-ΝΕ9

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Καταργήσεις-Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2021-2022 (1η & 2η κατάσταση ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1236_2021 ΑΔΑ:ΩΣΤΒ7ΛΗ-ΔΑ6

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων   σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.  Φωκίδας, για το σχ. έτος 2021-22.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1237_2021 ΑΔΑ:63ΝΥ7ΛΗ-ΡΗ2

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Παράταση σύμβασης αναδόχου για το δρομολόγιο ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ-ΕΥΠΑΛΙΟ, όσον αφορά τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 3.609.326,88 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και δικαιωμάτων προαίρεσης 20%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1238_2021 ΑΔΑ:6ΦΚΧ7ΛΗ-Ξ62

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης συνεδρίων εν όψει διεξαγωγής του 27ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, από τον Τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 1239_2021 ΑΔΑ:ΩΙ597ΛΗ-8ΙΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 32/1708-2021 με ΑΔΑ:6ΝΦΗ7ΛΗ-95Θ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1240_2021 ΑΔΑ:6ΥΟΝ7ΛΗ-5ΛΩ

ΘΕΜΑ 2ο:Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς σχετικά με το αριθμ. πρωτ. 249851/7400/15-4-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1241_2021 ΑΔΑ:ΨΒΟΑ7ΛΗ-4Ε1

ΘΕΜΑ 3ο: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Α’ τρίμηνο 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1242_2021 ΑΔΑ:6ΡΔΛ7ΛΗ-ΚΒ2

ΘΕΜΑ 4ο:Aποδοχή της αριθ. 1428/2021 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 5ου Κλιμακίου και των διατάξεων του άρθρου 367 του Ν.4412/2016, που αφορά την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών & συντήρηση – επισκευή ελαστικών, οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 157.700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1243_2021 ΑΔΑ:6ΔΧΘ7ΛΗ-Ω08

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση του υπ.αριθμ. 1 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος» για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας προϋπολογισμού 73.656,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1244_2021 ΑΔΑ:6ΠΩ97ΛΗ-8Η0

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση του υπ.αριθμ. 1 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο:«Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2021» για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας προϋπολογισμού 72.381,40€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1245_2021 ΑΔΑ:Ω0Θ77ΛΗ-75Ι

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67ετών για την Π. Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1246_2021 ΑΔΑ:62ΨΡ7ΛΗ-2Ι8

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση: α) πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου: «Καθαρισμός Αρδευτικών Καναλιών Κωπαΐδας για τα έτη 2021-2022»,Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 929.508,00€ με ΦΠΑ β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1247_2021 ΑΔΑ:ΨΨΞΗ7ΛΗ-3Κ2

ΘΕΜΑ 9ο:1) Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης, χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για τη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού συμβούλου, με τίτλο: “Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε οτι αφορά συγκοινωνιακά έργα για την ωρίμανση της δημοπράτησης του έργου: «Παράκαμψης Βασιλικού»” και

2) Ανάθεση της σύμβασης της εν λόγω παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου , στον οριστικό ανάδοχο με την επωνυμία: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΤΕ_ΣΥΜΒΟΛΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ- ΗΜ» Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1248_2021 ΑΔΑ:6ΠΕΟ7ΛΗ-ΣΓΖ

ΘΕΜΑ 10ο:1)Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης, χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για τη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού συμβούλου, με τίτλο: “Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 128 του ν.4412/2016 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε ότι αφορά συγκοινωνιακά έργα για την ωρίμανση της δημοπράτησης του έργου: «Παράκαμψης Αμαρύνθου»”, και

2) Ανάθεση της σύμβασης της εν λόγω παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου , στον οριστικό ανάδοχο με την επωνυμία: «Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.-Ι. ΛΕΠΙΔΑΣ – Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ Ε.Ε., ΤΕΑΜ Μ-Η Α.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1249_2021 ΑΔΑ:6ΖΔΠ7ΛΗ-ΘΛΝ

ΘΕΜΑ 11:Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή τεσσάρων (4) δικαιούχων αποζημίωσης για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης του έργου «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (συνέχιση)», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1250_2021 ΑΔΑ:6ΘΡΨ7ΛΗ-ΥΕΘ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1251_2021 ΑΔΑ:ΨΩΝΑ7ΛΗ-Σ5Ψ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1252_2021 ΑΔΑ:9ΦΟΦ7ΛΗ-74Α

ΘΕΜΑ 14ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1253_2021 ΑΔΑ:65Ψ47ΛΗ-ΞΒΣ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1254_2021 ΑΔΑ:68Σ47ΛΗ-3Ν4

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από παροχή υπηρεσιών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών υλοποίησης έργων του Τεχνικού Προγράμματος (ΚΑΠ2021) από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1255_2021 ΑΔΑ:6Ο4Σ7ΛΗ-ΩΥΔ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση τροποποιήσεων-ανακλήσεων μαθητικών δρομολογίων των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1256_2021 ΑΔΑ:ΨΛΖΛ7ΛΗ-ΤΝ8

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 5ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π. Ε. Βοιωτίας για τo σχ. έτoς 2021- 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1257_2021 ΑΔΑ:6ΘΚ37ΛΗ-ΥΤΗ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 194919/3355/7-9-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας, Φάνη Χ. Σπανού με θέμα: 1. Ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού του έργου «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2021-2022» (αριθμ. Πρωτ. 182869/3175/2021 Διακήρυξη (1/2021)) μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 30-6-2022 σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 60, του Ν.4821/2021 (ΦΕΚ Α΄134/31-7-2021) 2. Παράταση έως τις 30-6-2022 της εκτέλεσης συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2021 σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 60, του Ν.4821/2021 (ΦΕΚ Α΄134/31-7-2021)

ΑΠΟΦΑΣΗ 1258_2021 ΑΔΑ:ΩΞ5Π7ΛΗ-Ψ8Ο

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση των πρακτικών 17.1 και 17.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 17/2021 με αρ. πρωτ. οικ. 126516/3311/15-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008767588) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ- ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 879.286,79 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 134335).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1259_2021 ΑΔΑ:6ΒΒΕ7ΛΗ-Κ2Σ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση των πρακτικών 19.1 και 19.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 19/2021 πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. οικ. 166372/4328/29-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009001416) για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 17.467,63 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 135978).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1260_2021 ΑΔΑ:6ΜΧΜ7ΛΗ-ΔΩΥ

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση των πρακτικών 20.1 και 20.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 20/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 167040/4342/30-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009007462) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 312.195,27€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 135979).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1261_2021 ΑΔΑ:ΨΝΝ77ΛΗ-9Α8

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση των πρακτικών 22.1 και 22.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 22/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 180885/4770/19-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009091363) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 241.339,65 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 136476).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1262_2021 ΑΔΑ:ΨΞΞΛ7ΛΗ-Σ7Μ

ΘΕΜΑ 24ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου

2014ΕΠ56600004 «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1263_2021 ΑΔΑ:64ΡΘ7ΛΗ-Ω23

ΘΕΜΑ 25ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου

2017ΕΠ56600003 «Συντηρήσεις – βελτιώσεις αγροτικής οδοποιίας στην Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1264_2021 ΑΔΑ:6Π0Θ7ΛΗ-878

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση για τη λύση της σύμβασης της μελέτης: «Εκούσιος Αναδασμός Αγροκτήματος Αμφίκλειας Δήμου Αμφίκλειας Ν.Α. Φθιώτιδας (5.000 στρέμματα περίπου) ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1265_2021 ΑΔΑ:682Θ7ΛΗ-ΚΙΦ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Επέκταση δικτύου

ύδρευσης κοινότητας Μαντουδίου θέση Κύμασι», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού

74.400,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1266_2021 ΑΔΑ:622Ν7ΛΗ-9Μ8

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση του 2ου Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για τη μελέτη:«Οριοθέτησης & αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Σηπιάδας»,Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 199.922,66€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1267_2021 ΑΔΑ:ΨΨΔ37ΛΗ-ΚΕΔ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας , του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας υποέργο συντήρηση και αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων στις εθνικές οδούς 27 και 48 και στις επαρχιακές οδούς 4,5 και 6» προϋπολογισμού 3.700.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1268_2021 ΑΔΑ:6ΔΗΝ7ΛΗ-Ν0Ρ

ΘΕΜΑ 30ο: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Ολοκλήρωση δρόμου Ζέλι-Αταλάντη»,Π.Ε. Φθιώτιδας προϋπολογισμού 220.000,00 € με ΦΠΑ αναδόχου: «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1269_2021 ΑΔΑ:ΩΥΦΒ7ΛΗ-ΠΙ5

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας στο έργο «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ ΘήβαςΛιβαδειάςΛαμίας» υποέργο: “ Υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ ΘήβαςΛιβαδειάςΛαμίας , τμήμα ΘήβαΛιβαδειάόρια νομών ΒοιωτίαςΦθιώτιδαςπροϋπολογισμού 3.500.000 € αναδόχου ΟΔΟΣ ΑΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1270_2021 ΑΔΑ:65ΣΡ7ΛΗ-ΘΨ2

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1271_2021 ΑΔΑ:Ω2ΓΨ7ΛΗ-ΨΤ8

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 194248/961/06-09-2021 με ΑΔΑ:Ψ1Ι57ΛΗ-ΛΛΚ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων, για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς, στο Δ.Δ. Ερυθρών (όρια Νομού) του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλίας, θέση «Αγία Τριάδα», την 06/09/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1272_2021 ΑΔΑ:6Κ0Ψ7ΛΗ-Π05

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 187924/648/30-08-2021 με ΑΔΑ:ΨΦΗ27ΛΗ-ΣΒ0 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, δασική πυρκαγιά από 29-8-2021 στη Τοπική Κοινότητα Δελφών Δήμου Δελφών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1273_2021 ΑΔΑ:ΨΩΑΑ7ΛΗ-ΑΙΒ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 186379/548/28-08-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων,(βροχοπτώσεις από 21/08/2021).