33η Συνεδρίαση 2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 33/15-9-2020, Θέμα 4

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 33/15-9-2020, Θέμα 6

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ